نتایج تعیین طبع دوره خام گیاه خواری 97

برای یافتن طبع خود می توانید یکی از این موارد را جستجو نمایید:  نام خانوادگی، نام، کد ثبت نام

اسامی افراد جدیدی که با تاخیر در مرداد ماه ثبت نام انجام دادند، اضافه شده است.

ردیفاستانکدنام خانوادگینامگروه آیورداییتوضیحات ویژه
1اردبیل970424474266آراستهمریمواتا-پیتا
2اردبیل971793707751سلیمان نژادفردخسروکافا-پیتا
3اردبیل970457311402سلیمان نژادفردشبنمکافا
4اردبیل971820683089سیف نژادشاهینپیتا-واتا
5اصفهان970207862993حقیکاملیاپیتا-کافا
6اصفهان971885400971حقیمهنازواتا-پیتا
7اصفهان970887528412مسائلیمهنازپیتا-کافامصرف خرما و عسل کاهش یابد
8اصفهان971333224498معاضدیرضاپیتا-
9اصفهان 970302157335ابراهیمیانزینبکافا
10اصفهان 970416820099ازهریمریمپیتا
11اصفهان 971128478621امیرش۴یعیحمیدرضاکافا-پیتا
12اصفهان 971766893035امیرشفیعیمحمدرضاپیتا
13اصفهان 970019529078خاکیان قمیمنیرهپیتا-کافا
14اصفهان 970866242676سلیمیرویاکافا-پیتا
15اصفهان 970245990931فیروزیصدیقهپیتا-کافا
16اصفهان 971349557075محمودیکورشپیتا-کافا
17اصفهان 970227293442مرادیمعصومهپیتا
18اصفهان 970264813072موسویاعظمپیتا
19اصفهان 971174631950میر محمد صادقیسید شهریارکافا-پیتا
20اصفهان 970159329006یزدانیانافروزپیتا
21البرز970463972684بختوهافسانهکافا-پیتا
22البرز970921622404بختیاریشیماکافا-پیتا
23البرز970962867537بنده بهمننسيمواتا-پیتا
24البرز970983197988حیدریلیلاپیتا-واتا
25البرز970268144270زالزهراپیتا-کافا
26البرز970772511544زمانیمرواریدواتا-پیتا
27البرز970501630597عباسیسحرساداتپیتا-واتا
28البرز970539970960کارگرزادهناهیدکافا-پیتا
29البرز970386743461مروتيفاطمهپیتا
30البرز971754411563معنوی نژادمسعودکافا
31البرز971610439995منوچهريمقدادواتا-پیتا
32البرز970763196214موسویسیده فاطمهپیتا-کافا
33البرز970841726185غلام حسین زادهشهرزادپیتا-واتا
34البرز970914603391هاشمی رضوانیهانیه ساداتکافا-پیتا
35البرز970533331703پورقربانلیلاکافا-واتا-
36البرز970527821397ساتکینزهراواتا-کافاباستی 3 روز در هفته
37البرز970690160652علامیرشهلاپیتا-کافا-
38البرز970863385662محمد بیكی خورتابیفاطمهپیتا-
39البرز971670373553افرادیمهردادکافا
40البرز970062590292آزادشهرکیمریمپیتا-واتا
41البرز970790884951پشنگ پورراحلهپیتا-کافا
42البرز970154371056پورمهدیانمریمپیتا-واتا
43البرز970931730711جاویدفرحنازپیتا-کافا
44البرز970934415838جوادیصفوراپیتا-واتا
45البرز971566587171حسینیسعیدپیتا-کافا
46البرز970760159324داودیشرارهپیتا-واتا
47البرز970661818805درگیرویاکافا
48البرز970363279937درگینداکافا
49البرز970328789089زارعمریمپیتا-کافا
50البرز970570749951ساجدینمنیرهپیتا-کافا
51البرز971853920289ساعدیمیلادکافا-پیتا
52البرز970432886034سیفیفاطمهپیتا-کافا
53البرز971817339446شامبیاتیمهدیواتا-پیتا
54البرز970995881753شایانشیرینکافا
55البرز971133169442شفیعینویدکافا
56البرز970725944709شکورزادهسماپیتا-واتا
57البرز971335801559شکورزادهمحمدکافا
58البرز970305311566شکوهی فردموناپیتا
59البرز971407372947طاطاییرامینپیتا-واتا
60البرز970266661901طاطاییزهراواتا-پیتا
61البرز970559806991ظلیصفاواتا-پیتا
62البرز970143985373عابدینیمعصومهپیتا-کافا
63البرز970286993851علمداریپریپیتا-کافا
64البرز970772726023فراحیآرزوواتا-پیتا
65البرز970227040413فرجیلیلیواتا-پیتا
66البرز970507622404کرمی مقدمژالهکافا-پیتا
67البرز971268749642کیانمحمد مهدیکافا-پیتا
68البرز970520548593گرجیمعصومهکافامصرف خرما و عسل کاهش یابد
69البرز971517304094گلشنمحمدکافا-پیتا
70البرز970148550084گلیجانی مقدمبهنازکافا-واتا
71البرز970391183011مردانهسحرکافا-پیتا
72البرز970008091318مقیمینسرینپیتا-واتا
73البرز971272767572منتظریعلیکافا
74البرز970796911961ناصربختشهینواتا-پیتا
75البرز971903862953وزیری بزرگطاهرهواتا-کافا
76ایلام971970646754فارغیمحمودکافا-پیتا
77آذربايجان شرقي971039809802انصارنیماپیتا-واتا
78آذربایجان شرقی970226875457مفپیتا-کافا
79آذربایجان شرقی970247805530ملکیرقیهپیتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
80آذربایجان شرقی970206893197موظفینازیلاپیتا-کافا
81آذربایجان غربی970011665014اشرفپورآذرپیتا-واتا
82آذربایجان غربی971309977687كفش فروشغضنفرپیتا
83آذربایجان غربی970788211578نادراحمدیسیدپیمانهواتا-پیتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
84تهران970455725698بارانیپریساواتا-پیتا
85تهران970615375949ابتهیمهوشواتا-کافا
86تهران971107106381ابراهیمیمرتضیکافا
87تهران970989666917احدزاده داشبلاغمكرمواتا-پیتا
88تهران971531045061اختریشهدادپیتا
89تهران970601086737اسدیاناکرم‌پیتا-واتا
90تهران970166756938اعظمیناهیدپیتا-واتا
91تهران970017461899افسونپرنازپیتا-کافا
92تهران970037824522اكبريغزالهپیتا
93تهران970968118594الیاسیساراواتا-پیتا
94تهران971207665891امانیامیدکافا
95تهران970563812853آجرلوالههپیتا
96تهران970996877106آرامشفرشتهپیتا-واتا
97تهران971742041744آل طهسید علیپیتا-کافا
98تهران971115630628باغچه بانغلامرضاکافا-پیتا
99تهران970863588976باقریمهساپیتامزه ترش و شور حذف شود
100تهران970929370797باقرینرگس ساداتاین دوره برای شما توصیه نمی شود
101تهران970937425588برزوییلیلاپیتا-واتا
102تهران970868665220بقاعیسید سانازکافا-واتا
103تهران970485679480بیرامیمنظرپیتا
104تهران970379496375بیگیشکوهکافا-پیتا
105تهران970611270990پارساالههپیتا-واتا
106تهران970845899038پاك رادفريباپیتا-واتا
107تهران971708222545پورقلیاحمد علیپیتا-کافا
108تهران970727479285تبریزیمهساپیتا
109تهران970396014806تقوییاسمنکافا-پیتا
110تهران970198887754جعفریسعیدهواتا-پیتا
111تهران970922387325جلودارزادهسهیلاواتا-کافا
112تهران970165895420جناب زادهفريدهواتا-پیتا
113تهران970298497467جوادیرقیهپیتا-کافا
114تهران970888269061حایری زادهصدیقه بیگمپیتا-واتا
115تهران971453645985حسن زادهمیثمپیتا-واتا
116تهران970293017728حشمتمریمپیتا-واتا
117تهران970180167414حق شناسسپیدهپیتا-کافا
118تهران970377481866حلاجیانآیداپیتا
119تهران970300167278حیدریالهامواتا-پیتا
120تهران970974744863حیدریمرضیهپیتا
121تهران970679858097خاکیمپیتا-کافا
122تهران970910823421خانی امناباکرمواتا-کافا
123تهران971313957499خمامیمپیتا-کافا
124تهران970768942116خورشیدیفرنازپیتا-واتا
125تهران971087271076خوشروعلیرضاپیتا-واتا
126تهران970157901275خوشرونداکافا-پیتا
127تهران970981948974خیامی پوریاسمینپیتا-واتا
128تهران970205643616درویش ملاآزادهکافا-واتا
129تهران970539909019دهقان نیریفرخندهواتا-پیتا
130تهران970982282354رفیعینسیمواتا-پیتا
131تهران970048112871ركني وندفيروزهپیتا-واتاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز
132تهران971793856410رمضانینیما پیتا-کافا
133تهران970164978995زمانیمریم الساداتپیتا
134تهران971980194282زندیهحامدکافا-پیتا
135تهران970535741407ستاری زادهلیلاکافا-پیتا
136تهران970307869612سلیم پورسپیدهپیتا-کافا
137تهران971043738221سیاسی فرعلیکافا-پیتا
138تهران970211112008سیاسی فرهستیاین دوره برای شما توصیه نمی شود
139تهران971455328026سیماحسینکافا-پیتا
140تهران970446899718شرفیالهامپیتا
141تهران970823753305شرفیفاطمهپیتا-واتا
142تهران970556272761شرفیفرزانهپیتا
143تهران970676612751شرفیلیلاواتا-کافا
144تهران970138129460شکرزادهمرضیهکافا-پیتا
145تهران970893434828صادقیپارمیساین دوره برای شما توصیه نمی شود
146تهران970374910997صفريناهيدپیتا
147تهران971675509381ضابطي احمدرسولکافا-پیتا
148تهران970539631550طائبیآیهواتا
149تهران970422968485عابدینیمریمپیتا-واتا
150تهران970434707602عرفانی جباریانلالهپیتا
151تهران970697151227عفت دخت رمضانیسوسنواتا-کافا
152تهران971790210925علی پوریسهیلکافا-پیتا
153تهران970699503260علي مردانيساراپیتا-کافا
154تهران970126945915فانیپریپیتا
155تهران971526885853فرهبدامیرحسینپیتا-کافا
156تهران970582680339فلاحمنصورهواتا-پیتا
157تهران970303045328فیروزهشهینپیتا-واتا
158تهران970036239354فیض آبادیمریمپیتا
159تهران970189041356قاسمی شالآزادهواتا-کافا
160تهران970787580686قزوينيانهودساکافا-واتا
161تهران971852888479قلمبرمحمدپیتا-واتا
162تهران970574394061قنبری منشافسانهواتاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز
163تهران970345715834قیاسیصفیهپیتا-کافا
164تهران970711985565کاظمیمرضیه پیتا-واتاحذف شیر و لبنیات-حذف کامل مواد تند و محرک-حذف کامل چربی و هرآنچه پرب است-حذف مغزها
165تهران970369195566کاظمیویولتپیتا-واتا
166تهران970903013587کرمیژیلاواتا-پیتا
167تهران970870821748كبيريالماراواتا-پیتا
168تهران971240183780كريم پورعليپیتا-واتا
169تهران971573353270لطفیمحمدکافا-پیتا
170تهران970064766036مافیهاسحرپیتا-کافاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز
171تهران970120005697محسنی کبیرمهدیهواتا-پیتا
172تهران970325362117محمدیمهریواتا-پیتا
173تهران970175716423محمديبهارهپیتا
174تهران970012114865مدرسیسیمینپیتا
175تهران970991946746مرعشیمریمواتا-کافا
176تهران970350308982مطلقهايدهواتا-پیتا
177تهران970977585826مقتدریزهراکافا-پیتا
178تهران970389471513مقتدریفرزانهپیتاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز
179تهران970448801063ملک قاسمیزهرهپیتا
180تهران971469085503ممشخانیمجیدپیتا-کافا
181تهران970133651141منا شه افربکا پیتا-واتا
182تهران971606735504مهدويعليواتا-پیتا
183تهران970498781484ناجیمنصورهواتا-کافا
184تهران970493373774ناصاریعطیهواتا-پیتاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز
185تهران970778451720نورخمامیمدیاواتا
186تهران971180594410نوروزیعلیکافا-پیتا
187تهران971814576880نیکخوفرزادپیتا-کافا
188تهران971369566186احدزادهاکرمپیتا-کافا
189تهران970237158605اسلامیسیمینپیتا-کافا
190تهران970444878471اصلانیحمیراواتا-کافا
191تهران971473570865افشارآرشپیتا-کافا
192تهران970027093515اهوارکیمریمپیتا-واتا
193تهران970604709985باقریبهنازواتا-پیتا
194تهران970788405028بایرامینیلوفرپیتا-کافا
195تهران971397764311برخورداریروح اللهواتا
196تهران970815428391بشیرخبازمژدهپیتا
197تهران970272740722پورموسیمریمکافا-پیتا
198تهران970168540143پوزناذرکافا-پیتا
199تهران971746254681پیرزادهمهیپیتا-کافامصرف خرما و عسل کاهش یابد
200تهران971405464188توکلی مقدمبابکواتا-پیتا
201تهران970353516865جراحیانسیهپیتا-واتا
202تهران970126012377جمالیتیناپیتا-کافا
203تهران970231642733جوادی نژادبهنازواتاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز
204تهران971384006843جوانپورهاشمپیتا-
205تهران970060342541حسامی فردارزوکافا-پیتا
206تهران971727761341حمزه نیاسجادپیتا-کافامصرف خرما و عسل کاهش یابد
207تهران970219260932خادممارالواتا-پیتا
208تهران971367118937خانیمسعودکافا-پیتا
209تهران970305111471خدادیمریمکافا-پیتا
210تهران971947815393خلیلیبهنامواتا-پیتا
211تهران970374977794خورشیدی شعفمهرنوشپیتا-واتا
212تهران971469971359دولتشاهیعطاواتا-پیتا
213تهران971114024413ذکریاییمهرانپیتا
214تهران970123227168رستمیفاطمهپیتا-واتا
215تهران970672127168رستمیفاطمهپیتا-واتا
216تهران970451860751رسولی منشهانیهپیتا-واتا
217تهران970527943158رهبریمیناکافا-پیتا
218تهران970007426482زینالیمیناپیتا-واتا
219تهران970890053374سامانیبهارکافا-واتا
220تهران970159671180سنبل کارعرشیهپیتا
221تهران970045745141سنجیدهتلیپیتا-کافا
222تهران970179913250سورىزهراکافا-پیتا
223تهران970030145137سیاسی فرمهساواتا-پیتا
224تهران971485237642شاكرامیرکافا
225تهران970105340658شكریمستانهپیتا-واتا
226تهران970350183342شیلچیرکسانهکافا-پیتا
227تهران970216980140صالح فرلیلاواتا
228تهران971691384196صالحیناصرپیتا-کافا
229تهران971377010454صالحی فروزمهدیکافا
230تهران970556002956صداقت رستمیمریمواتا-پیتا
231تهران970364791317صمدیزهرهپیتا-واتا
232تهران970250037138صمدینسیمپیتا-کافا
233تهران970354216297طاهانازنینپیتا-کافا
234تهران970961472257طاهریمریمپیتا-واتا
235تهران970643067361عباسیآزادهپیتا-واتا
236تهران971390775419عباسیعرفانکافا-پیتا
237تهران970598542273عیسی بخشمتینپیتا
238تهران970840938900عیوضیسوسنپیتا-واتا
239تهران970353502441غفاریمهنازکافا-واتا
240تهران970008250153غفوریانپانته آپیتا
241تهران971534353491فداییعلیکافا-پیتا
242تهران970370526120فرجیمعصومهواتا-پیتا
243تهران970164246702فروغیعسلپیتا-واتا
244تهران970439222318فرهمندنازنینپیتا
245تهران970949345018فرهنگمریمپیتا
246تهران971119706266فرهنگ دوستحامدواتا-پیتا
247تهران970377083440فرهنگ دوستسپیدهپیتا-واتا
248تهران971610177211فلاحامیرواتا-پیتا
249تهران970848002500قلیچ خانیفائزهاین دوره برای شما توصیه نمی شوداین دوره برای شما توصیه نمی شود
250تهران971341927598کشت کارمحسنپیتا-واتا
251تهران970160342709کلانترفرشتهپیتا
252تهران970091951454گرجیپانیذپیتا-واتا
253تهران970028291450گلچین عشقیزهراپیتا-واتا
254تهران971916253018گلشاهی کریممحمدپیتا-واتا
255تهران970148913980مانیفروزانواتا-پیتا
256تهران970823483276متاجیشیماپیتا-کافا
257تهران970444395708محلوجیمحبوبهکافا-پیتا
258تهران971240969900محمدپورعمرانواتا-پیتا
259تهران971315350554مرادخانیپارساپیتا
260تهران970180115625مرادی رادسمیهواتا-پیتا
261تهران970818996789مهریمعصومهپیتا
262تهران970458133196نامدارسودهپیتا
263تهران970754170411نعمتیمریمپیتا-کافا
264تهران970326650729نورانینسرینپیتا-کافا
265تهران970242204584هدایتیافسانهپیتا-واتا
266تهران971632149429همتی هزاوهسیاوشپیتا-واتا
267تهران970831067235یارمحمدیهستیپیتا
268تهران970093760080یارقلیپروینواتاگندم مصرف نکنند
269تهران970592641806ابراهیمی سارویمولودواتا-پیتا-
270تهران970347366956اجاقیسهیلاکافا-واتا-
271تهران970389401018اخوانمعصومهپیتا-واتا-
272تهران970717263557ارمغانمهتابواتا-پیتا-
273تهران970982261779افشاریزهراپیتا-کافا-
274تهران970511914808انجم شعاعایراندوختکافا-واتا-
275تهران970376003296باقریمریمپیتا-واتا-
276تهران970798493301بهبودیلادنواتا-
277تهران971608056561بهسانحسینپیتا-کافا-
278تهران970562114670پرنورپورانکافا-پیتا-
279تهران970955043656پرنورتورانپیتا-واتا-
280تهران970713687619تقوینیرهپیتا-کافا-
281تهران970314747796جدینداپیتا-
282تهران970951342891جدیویداکافا-پیتا-
283تهران971080075456جزنیکیومرثکافا-واتا-
284تهران970651043164جنابیروشنكکافا-پیتا-
285تهران971213557896جوکارامیرپیتا-کافا-
286تهران971910596667حبیبیمحمدرضاکافا-
287تهران971255132621حجتیعبدالرضاپیتا-واتا-
288تهران970918913659حسینیساراکافا-پیتا-
289تهران970322326114حقیقتمهنازپیتا-واتا-
290تهران970701615821خدادادیفریماهکافا-پیتا-
291تهران971044414370خدادادیمحمدحسینپیتا-کافا-
292تهران970226990561خلجیمریمکافا-پیتا-
293تهران970815908561خوشه مهرمریمپیتا-واتا-
294تهران971053935671ذکاییعلیکافا-پیتا-
295تهران970412225171ذکریاییشوکاکافا-پیتا-
296تهران970603453140رجوندیسولمازواتا-پیتا-
297تهران970195824919رحمانیحمیدهپیتا-
298تهران970706486861زارعی آبریزسمیهکافا-واتا-
299تهران971379630986ساتکینمالککافا-پیتا-
300تهران970304778380سلطانیمهساپیتا-کافا-
301تهران970149157013سنچولیفهیمهواتا-
302تهران970384489219شوراصباپیتا-واتا-
303تهران97089267701?شیروانیآناهیتاپیتا-کافا-
304تهران970074176650شیشه بریسمانهپیتا-کافا-
305تهران970126973064صارمیمرجانهپیتا-واتا-
306تهران971367853581صلاحیحسنپیتا-کافا-
307تهران970520225273صیرفیالههپیتا-واتا-
308تهران971331240061عابدیحسینواتا-پیتا-
309تهران970701876603عباچی مشهدیآتناپیتا-کافا-
310تهران970432303093عباسیانفاطمهکافا-پیتا-
311تهران970240423251عباسیانسپیدهپیتا-کافا-
312تهران970799779084عطایی خواهشیرینواتا-
313تهران971785041873علی عسگریحامدپیتا-کافا-
314تهران971807031965علی عسگریمحسنکافاپونارناوا 250 میلی گرم روزانه آشواگاندها 250 میلی گرم روزانه
315تهران971492427523علی عسگریمحمدکافا-پیتا-
316تهران971581134861علی مددیمسعودپیتا-
317تهران970034229470غلامی یاراحمدیفاطمخپیتا-
318تهران970511697468فتح الهیآذرپیتا-کافا-
319تهران970776923920فرهنگیسیمینواتا-پیتا-
320تهران970747926324فریدونینسرینپیتا-واتا-
321تهران970584057473کردیعسلپیتا-واتا-
322تهران971686561118كیاییحمیدرضاکافا-پیتا-
323تهران971220259595لاشیئیعلیپیتا-
324تهران971087911746لاینصرفپویاپیتا-کافا-
325تهران970780417184محققیافسانهپیتا-واتا-
326تهران970039777858محمدیمریمپیتا-واتا-
327تهران970070948570مرادیمریمپیتا-واتا-
328تهران970512704547مرادی فردسودابهپیتا-کافا-
329تهران971078968766مرتضی سمنانیرضاپیتا-واتا-
330تهران971640900986معظمی پیرومحمدرضاپیتا-کافا-
331تهران970342103383مقداریمریمپیتا-کافامصرف خرما و عسل کاهش یابد
332تهران971798517206مقدم رادزهیرکافامصرف خرما و عسل کاهش یابد
333تهران970508737897ملکیفریباپیتا-واتا-
334تهران970095905522ملكیشهلاپیتا-
335تهران970716752633میریوسفیشهرزادواتا-پیتا-
336تهران970158668389ناظم رضویعاطفهپیتا-واتا-
337تهران970280500773نظریکبریپیتا-
338تهران970572160814نورانیمهنازواتا-کافا-
339تهران970713953481نوروزیطاهرهکافا-پیتا-
340تهران970484141912نوریانزهراپیتا-واتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
341تهران970370490566وكیلىنداپیتا-واتا-
342تهران971065758675هوشنگ نژادآرشکافا-پیتا-
343تهران970195208088یاراحمدیسپیدهپیتا-
344تهران971053404441یحیاییحسنپیتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
345تهران971265537987یحیاییفرزادپیتا-
346تهران970197991411آزادناهیدواتا
347تهران971769705659کمالیمیلادپیتا
348تهران970832513881مثالیزهراکافا-واتا
349تهران970898790411نعمتیمریمپیتا-کافا
350تهران971649846315رحمتیرضاپیتا
351تهران971797124050ابراهیمیاحمدکافا-پیتا
352تهران970399424061ابراهیمیساراپیتا-کافا
353تهران970012625731ابراهیمیسمیراکافا-پیتا
354تهران971557246338ابراهیمیمحمدپیتا
355تهران970506780306ابراهیمیمریمواتا-پیتاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز
356تهران970111073030ابراهیمی کهنگیزهرا ساداتپیتا-کافا
357تهران970090840117ابوالحسنینسرینواتا-کافا
358تهران970068842579ابی زادهالههپیتا
359تهران970944529961احتیاطکاررزاواتا-پیتا
360تهران970715660196احدیانیسهیلاپیتا-واتا
361تهران970694692389احسانیناهیدکافا-پیتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
362تهران970632625881احمدونداعظمپیتا
363تهران971751492363احمدیامیدکافا-پیتا
364تهران970830582111احمدیسایهپیتا-واتا
365تهران971951200669احمدیمجیدکافا-پیتا
366تهران971586094870احمدیمیلادپیتا-واتا
367تهران971290097008احمدی جلال دهیپوریاپیتا-کافا
368تهران970786065371احمدی خراسانیشادیکافا
369تهران971773050500احمدیانمهدیپیتا-کافا
370تهران970178833371احمدىسولمازپیتا-واتا
371تهران970279747872احمدیبیتاپیتا-واتا
372تهران970409792997احمدی جلالدهیلیلاواتا
373تهران970635727861احیانسرینواتا-پیتا
374تهران970768088968احیاءپریساواتا-پیتا
375تهران971018944338اختریامیرمهدیپیتا-واتا
376تهران970810789391اختریروشنکپیتا-واتا
377تهران970267000496اختری عراقیبهارکپیتا-کافا
378تهران970011668146ادهمیگیتاکافا-پیتا
379تهران970601414630اربابیمهرنازپیتا-واتا
380تهران970337668176اردستانیمهرشادواتا-پیتا
381تهران970891959618اردستانیمهرنازپیتا-کافا
382تهران970279586890اردكانییلداپیتا-واتا
383تهران970638261242اردلانآزمودهپیتا-واتا
384تهران970713835712ارشادیافروزواتا
385تهران970660903645ارفعیانعاطفهواتا
386تهران971204173725ارفعیانعلیرضاپیتا-کافا
387تهران970119742631اژدرچنگاکرمکافا
388تهران970449684366اسبقآنیتاواتا-پیتا
389تهران971545412201اسبقنیماواتا-پیتا
390تهران970041110240اسلامیرومیناواتا-کافا
391تهران970824212271اسلامی بلدهموناپیتا
392تهران970271358830اسماعیلیالهامپیتا-واتا
393تهران971204188476اسماعیلیکامبیزپیتا
394تهران971783936113اسمعیل پوراحسانکافا-پیتا
395تهران970130914278اسمعیلی نمینیمانداناپیتا-واتا
396تهران970532405091اشتریفریباپیتا
397تهران970225980651اشتری ماهینیفرخندهپیتا-واتا
398تهران970573693938اشجعبنفشهکافا
399تهران970254846168اشجعنفیسهواتا-پیتا
400تهران970359056219اشرفىماتانپیتا-کافا
401تهران970759460388اشعریهدیواتا-پیتا
402تهران970903325349اشنابمرضیهپیتا
403تهران970872937925اصغرزادهسحرواتا-کافا
404تهران970508731982اصغریزهراواتا
405تهران970334491960اصغریفریدهپیتا-کافا
406تهران971324188621افتخارزادهجوادکافا-پیتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
407تهران970117797516افتخارزادهسیده زهراواتا-کافا
408تهران970942258876افرازهمهساکافا-پیتا
409تهران970546398655افرندغزالهپیتا
410تهران970019750929افشاریآزادهواتا-پیتا
411تهران970238519514افكاررمیصاواتا-پیتا
412تهران970289299505اقاخانیعذراپیتا
413تهران970366781070اقبالی پورپرستوپیتا
414تهران971528556308اقلیدیمهدیکافا
415تهران970774788067اکبریارساناپیتا-واتا
416تهران970929886621اکبریمریمپیتا-کافا
417تهران970829202215الله قلیمرجانواتا-پیتا
418تهران971727631906اله قلیاسماعیلکافا-پیتا
419تهران970555541302امینمهکامواتا-پیتا
420تهران970292954006امین زادهزهراپیتا
421تهران970089873601امینیسیده اتناپیتا
422تهران970682070039امینیفائزهپیتا-واتا
423تهران971432855354امینیموسیکافا-واتا
424تهران970796716311امینیالهامواتا-کافا
425تهران970530047497امینی فردرویاپیتا-واتاگندم مصرف نکنند
426تهران970108098900انتظامینهالپیتا
427تهران970922576806انیسی پورمحمدپیتا
428تهران970134339581اوتارخانیحاجیهکافا
429تهران970121657470اوتارخانینرگسپیتا-واتا
430تهران970954506594اوروجیشایستهکافا-پیتا
431تهران971635185678اولكرچالایانپیتا-واتا
432تهران971449435455اویسیمحمدرضاپیتا-واتا
433تهران970752874797اهوارکیسیمینواتا
434تهران970981813518ایزدیاعظمواتا
435تهران970887280632ایوبیفیروزهپیتا
436تهران970727804474آب خوفوزیهکافا-پیتا
437تهران970281752215آراسته پورپدیدهکافا-پیتا
438تهران970042666657آریا ساعیسمانهپیتا
439تهران970467234322آریانپورایرانکافا-پیتا
440تهران970121963424آزادپریساپیتا-کافا
441تهران970729467035آزادپورپدیدهکافا-پیتا
442تهران970695023087آسترکیمرضیهپیتا-کافا
443تهران970809996171آقا علی طاریپروانهپیتا-واتا
444تهران970115591124آقاکوچک اصفهانینیلوفرکافا-پیتا
445تهران970198852387آقاگلیفاطمهپیتا
446تهران970411967765آهنگرزادهاقدسپیتا-واتا
447تهران970599677726بابائیمریمکافا-پیتا
448تهران970177467881بادپا همدانیلیلاپیتا-واتا
449تهران970281681278بادپررویاپیتا-واتا
450تهران971742430683بارانیعلیرضاپیتا-کافا
451تهران970911783574بارانیساراپیتا
452تهران971641045604باقریمحموواتا
453تهران970580130935باقریمرضیهپیتا-واتا
454تهران970360113302باقریمریمپیتا-واتا
455تهران970699034982باقریمعصومهواتا-پیتا
456تهران970062145148باقرینازنینپیتا-واتا
457تهران970068531829باقی زادهفرشتهپیتا
458تهران970974367197بایرام زادهسانازپیتا
459تهران970719684735بخششىاذرپیتا-واتا
460تهران971997855948بخشیانامیدپیتا
461تهران970997615378بدرینازنینپیتا
462تهران970692967485برات زادهشیداپیتا
463تهران970898732942براری كارسیدانیالههپیتا-کافا
464تهران970583132251برازندهافسانهپیتا-کافا
465تهران970542890935برزگر کردابادمعصومه(پریسا)کافا-واتا
466تهران970222117045برقعی رضویپریساپیتا
467تهران970497010035بروجردییاسمیناین دوره برای شما توصیه نمی شود
468تهران970149163082برهانفاطمهپیتا
469تهران970565211634بزرگفرحنازپیتا-واتا
470تهران970801081634بزرگ پور مطلقهانیهپیتا-واتا
471تهران971332390983بسیمیابراهیمپیتا
472تهران970267882621بسیمیپریاواتا-پیتا
473تهران971504268139بشیریحامدرضاپیتا
474تهران970803704243بکتاشسحرکافا-پیتا
475تهران970156121929بنکداریاسواتا-پیتا
476تهران971426025708بهروزیرضاکافا-پیتا
477تهران971296784870بهشتیرضاکافا-پیتا
478تهران970376523028بهنادفاطمهپیتا-کافا
479تهران970780491707بیاتیحشمتواتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
480تهران970086843575بیضاییمحبوبهپیتا-کافا
481تهران970740185340بیرامیفرزانهواتا-پیتا
482تهران970690543284پاتیمارزهرهپیتا-واتا
483تهران970139955401پارسافرخندهپیتا
484تهران970094626717پازکیساراپیتا-واتا
485تهران970296304323پازوکیزهراپیتا-واتا
486تهران970328117367پاشاپروینپیتا-واتا
487تهران970481087697پاشاییفاطمهپیتا
488تهران970609537764پاکپوردرساپیتا
489تهران970468403197پالیزوانشهرزادپیتا-واتا
490تهران970186861534پالیزوانفرنازپیتا-واتا
491تهران970429717881پرسیان طهرانینیازکافا
492تهران970750024902پرصبرشیرینواتا-پیتا
493تهران970354239441پرویزیساراپیتا-واتا
494تهران970283673259پروینکبریپیتا-کافا
495تهران970684931380پنهانیفلوراکافا
496تهران970002839576پوراسماعیلملیکاکافا-پیتا
497تهران970447794915پورخلیلمهنازپیتا
498تهران970424284701پورصفریناهیدکافا-پیتا
499تهران970708709810پهلوانروشنکپیتا-کافا
500تهران970701478930پهلوانکوکبکافا-پیتا
501تهران970305784152پیرونذیریعاطفهپیتا-کافاهر یک روز در میان 1 لیوان شیر ولرم کم چرب
502تهران970697395822تاج بهادریملیحهپیتا-کافا
503تهران970986691511تاج نساءطاهرهکافا-پیتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
504تهران971813240236تاج نساییمحسنپیتا-کافا
505تهران970798176139تاجنساییمهرنوشواتا
506تهران970896773722تاجیکالهامواتا-کافا
507تهران970201259489تاجیکبهنوشپیتا-واتا
508تهران971017508019تاراسیبهنامپیتا-واتا
509تهران970400377088تبریزیپندارپیتا-واتا
510تهران970536528369تبریزیانآزادهپیتا-واتا
511تهران970294192020تجددترمهکافا-پیتا
512تهران970871713634ترابی انگجیربابهواتا-پیتا
513تهران971738044651تطهیری مقدمفرامرزپیتا-واتا
514تهران970439121219تواناییشهلاپیتا-کافا
515تهران970113681491توکلیساراپیتا
516تهران971457523141توکلی مقدمحسینپیتا
517تهران971351091809تیموریارشامپیتا-واتا
518تهران970656119686تیموریپروانهکافا-پیتا
519تهران971280263562ثابتعلیپیتا-واتا
520تهران970097092842ثمودى پستكانشیماکافا-پیتا
521تهران970896145247جابری زادههماپیتا-کافا
522تهران970857165083جاهدیمریمپیتا-کافا
523تهران971264883305جبیریپیمانپیتا
524تهران970596291235جدیدیانآرمانکافا-پیتا
525تهران970934315257جدیدیكیمیاکافا-پیتا
526تهران970034103879جدیدیهلیاکافا-واتابرای ایشان دوره خامگیاهخواری امسال توصیه نمی شود
527تهران971955447100جعفرآقاسیعلیکافا-پیتا
528تهران970961223031جعفریوجیههپیتا
529تهران970825400491جعفری شیخ آبادیثریاکافا-واتا
530تهران970290859691جعفری مفردسمیراپیتا-کافا
531تهران971884313020جعفریانمحمدمهدیواتا-پیتا
532تهران970712510130جعفریانسرورواتا
533تهران970487379964جلالوندفاطمهپیتا-کافا
534تهران970732204024جلیلیالههپیتا
535تهران970009128060جمال پورلیلاپیتا
536تهران970869830583جوادزادهمریمپیتا-واتا
537تهران970641251237جوادیکبریپیتا-واتا
538تهران970083381473جوانبی تاواتا-پیتا
539تهران971240077721جهانگیر عراقیاحسانکافا-پیتا
540تهران970051820555جهانگیریزهراکافا-پیتا
541تهران970944838395چرخیانمعصومهپیتا-کافاآشواگاندها 250 میلی گرم روزانه
542تهران970341260978چرمچی هامرضیهپیتا
543تهران970718026847چمنیمیتراکافا
544تهران970973653537چنگیزشبنمکافا-پیتا
545تهران970348860047حاتمیفرحنازپیتا
546تهران970521015000حاج ملا محمد طاهرالههکافا-واتا
547تهران970148387998حاجی تویسرکانیزهراواتا
548تهران971484760563حاجیانحامدپیتا
549تهران970601749105حاصلیآذرپیتا-واتا
550تهران970159079769حبشی گزوانیملیحهواتا
551تهران970784612516حبیبیفاطمهواتا-پیتا
552تهران970762815936حبیبی کوتنائیپریساکافا-پیتا
553تهران971070109481حجابی مفردفرشادپیتا-واتا
554تهران971647754671حدادیعلیپیتا-واتا
555تهران970473228562حسن پورزهراواتا-پیتا
556تهران970779744857حسن تهرانپریساپیتا-واتا
557تهران971857575935حسن زادهمیثماین دوره برای شما توصیه نمی شود
558تهران970087992198حسنلوئیسلیمهواتا-کافا
559تهران970910920671حسین نژادمحبوبهواتا-کافا
560تهران970951974451حسینیاقدسپیتا-واتا
561تهران970853553563حسینیالمیراپیتا-واتا
562تهران971512165110حسینیحسینپیتا-کافا
563تهران971866361398حسینیحسینپیتا
564تهران970559860853حسینیزهرا ساداتپیتا
565تهران970444124950حسینیزهرهپیتا
566تهران970746934867حسینیزینبپیتا-واتا
567تهران970626059190حسینیشکوفاکافا
568تهران970167429204حسینیشکوفهپیتا
569تهران970659729741حسینیمریمکافا-واتا
570تهران970785644947حسینیمعصومهواتا-پیتا
571تهران970370097594حسینیسیده هدیپیتا-واتا
572تهران970672278647حسینی اطهرنهالپیتا-واتا
573تهران971820148513حق محمدیمرتضیکافا-پیتا
574تهران970871663035حقگویلیلاپیتا
575تهران970382213370حقىفاطمهواتا-پیتا
576تهران970858022609حلاجغزلپیتا-کافا
577تهران970879159783حیاتیروشنکپیتا-واتا
578تهران971720784376حیدرزادهآیدینپیتا
579تهران970787381574خازنیمعصومهپیتا-کافا
580تهران970279750251خاکپورالههپیتا-واتا
581تهران970086081576خامنهفاطمهپیتا-واتا
582تهران970691520877خاموشیفلورواتا-پیتا
583تهران970715365974خان زادهپریساواتا-پیتا
584تهران970668800772خان محمدیفاطمهپیتا-واتا
585تهران970822664342خانویمریمواتا-پیتا
586تهران970093724731خانی سیسیپریساپیتا
587تهران970637071211خدابخشعادلهپیتا
588تهران970065982286خدابخشعاطفهواتا-پیتا
589تهران970405093496خدادادیراحلهپیتا
590تهران970703918526خدادیمهشیدپیتا-واتا
591تهران970420444984خداشناسساراپیتا-واتا
592تهران970783023343خدامیفاطمه بیگمپیتا-واتا
593تهران970262373933خدامی ویشتهزهراکافا
594تهران971915503665خدایاریحسنپیتا-کافا
595تهران971537451719خدایاریمهرادپیتا-واتا
596تهران970217373408خداییسمیراپیتا-کافا
597تهران971153136802خدمتگذار باوفاامیرکافا-پیتا
598تهران971604031407خدیویامیدکافا-پیتا
599تهران970195100204خراسان فردیمیناپیتا
600تهران971249220327خراسانیسید مقصودپیتا
601تهران970787739283خسروآبادیسحرپیتا
602تهران970122057665خسروآبادینگینپیتا
603تهران970542386995خسرویبیتااین دوره برای شما توصیه نمی شود
604تهران970095355896خسرویرویاکافا-پیتا
605تهران971022537546خشنودسجادپیتا-کافا
606تهران970432005061خضریشبنم ساداتپیتا
607تهران970458331170خضریلادنپیتا
608تهران970716014568خلیلیشیرینکافا-واتا
609تهران970931576376خلیل نژادسحرپیتا
610تهران970886304268خلیل نژادسهیلاپیتا
611تهران971591006239خورسیمحمدواتا-پیتا
612تهران971441211440خورشیدینامیپیتا-واتا
613تهران970919000395خورشیدی شعفمهشیدکافا
614تهران970628710015خوشرونازنینواتا-پیتا
615تهران970858587398خوشه مهرمرضیهپیتا-واتا
616تهران970381402223دادبینمعصومهواتا-پیتا
617تهران970730343346دادپورشکوهکافا
618تهران970756327151دارستانیمرمرپیتا-واتا
619تهران970650883813دارویی زادهافروزواتا-پیتا
620تهران970828672871دانشناهیدکافا-پیتا
621تهران971254138303دانشگرپیمانکافا-پیتا
622تهران970250389008داودیهماپیتا-واتا
623تهران970090898923داورپناهمیتراپیتا-واتا
624تهران970698811453دستورمهنازواتا-پیتا
625تهران970758775381دلشجاع دلویایرانکافا
626تهران970785165961دلگشایییلداپیتا-واتا
627تهران970890191662دوانیالههپیتا
628تهران970399829355دوستیاکرمپیتا-کافامصرف خرما و عسل کاهش یابد
629تهران970702382357دولتخواه قشلاهچایرقیهکافا
630تهران970957780375دهقانپورمیناپیتا-کافا
631تهران971611494369دیانیسهیلکافا-پیتا
632تهران970183985358دیباهپدیدهواتا
633تهران970669776786دیلمیصریرواتا-پیتا
634تهران970555310039دیهبمیزهراپیتا-واتاگندم مصرف نکنند
635تهران970898939601رادریحانهواتا-کافا
636تهران970355024566رازقیانپروینپیتا
637تهران971119139077رامخونویدکافا-پیتا
638تهران970594397309رجب پورسعیدهکافا-واتا
639تهران970460239552رجبىسپیدهواتا-پیتا
640تهران971348570457رجبیسحرپیتا-واتا
641تهران970048974933رحیم زادهسونیاپیتا-واتا
642تهران970128793251رحیمیمرجانواتا
643تهران970543407439رحیمیمرضیهواتا-کافاآشواگاندها 250 میلی گرم روزانه
644تهران970320025505رحیمی تهرانمرجانپیتا
645تهران970132937971رحیمی کیااشرف بانوپیتا-واتا
646تهران970960531170رحیمیانالهامپیتا-کافا
647تهران970397718433رستمیفاطمهپیتا
648تهران970973164440رسول زادهزهرهپیتا-کافا
649تهران971709417101رسولیحسینکافا
650تهران970370769401رسولیغزلپیتا
651تهران971839609211رسولیمحمودپیتا
652تهران971195065573رضاخانییاسرپیتا-کافا
653تهران970343170261رضاخانییاسمنواتا-کافاهر سه روز 3 قاشق پلو 20 گرم مرغ آب پز
654تهران970289473658رضاقلیمهنازپیتا
655تهران971448491906رضاییامیرمنصورکافا-پیتا
656تهران971349651662رضاییشهرامپیتا-کافا
657تهران971913315994رضایی میاندشتیحسنپیتا-کافا
658تهران970122457536رضایی میاندشتینگارپیتا-واتا
659تهران970411492827رضایی میاندشتینگینواتا-کافا
660تهران970800831985رضائی منشافسانهکافا
661تهران970356339762رضوانیلادنپیتا-کافا
662تهران971111086338رضویعلیکافا
663تهران970340623280رضویفاطمهپیتا
664تهران971418769620رفیعی نژادبهمنپیتا
665تهران971066563478رکنینوشادکافا
666تهران970741281794رمضانخانیعصمتکافا-پیتا
667تهران970077769229رمضانیزهراکافا-پیتا
668تهران970959207517رمضانیسولمازکافا-پیتا
669تهران971003388237رمضانیسیناکافا-واتا
670تهران970680497781رمضانىاناواتا
671تهران970590626453رناسیخدیجه طاهرهکافا-پیتا
672تهران970675799470رنجبرمسیحاپیتا
673تهران970392057957رنجبر رفیعزینبواتا
674تهران970541654580روانبخشآزادهپیتا-واتا
675تهران970462597133روحیمریمکافا-واتا
676تهران970098039136رودبارکیافشانهپیتا-واتا
677تهران970220800141روزدارزهرهواتا-پیتا
678تهران971361632218رهبرمحمدرضاکافا
679تهران971595256372رهگوسالارپیتا
680تهران971780531717ریاحی نظریمحمدرضاپیتا-واتا
681تهران970604305545ریاضینوشاواتا-پیتا
682تهران971750515219ریحانعلیرضاکافا
683تهران970184012211زارعگلرخپیتا-واتا
684تهران970473910370زارعی نسائیپوراندختپیتا
685تهران971349798510زالیمنوچهرپیتا
686تهران970718308003زاهدیزهراپیتا-واتا
687تهران970528907265زاهدیزینبپیتا-واتا
688تهران970351978491زاهدینرگسواتا-پیتا
689تهران970339954241زرگر امینیغزالواتا-پیتا
690تهران971533013432زرگریانعباسپیتا
691تهران970998684786زرگریانکیاناپیتا
692تهران971836717214زرنشانی اصلکیوانپیتا-کافا
693تهران970325854901زرین پوردخیپیتا-واتا
694تهران970975733290زمانیشیرینپیتا-واتا
695تهران970587674773زمانیمریمواتا-پیتا
696تهران970455135800زمانیمریمپیتا-واتا
697تهران971674646921زمانیموسیپیتا-واتا
698تهران970365337447زمانیمیتراواتا-پیتا
699تهران970683048965زمانیآزادهکافا-پیتا
700تهران970173204015زند اسرارپریساکافا
701تهران970938949850زین العابدینایراندختپیتا-واتا
702تهران970820326482زینالیمیناپیتا-واتا
703تهران970909113036ساتکینفاطمهپیتا
704تهران970402734902ساجیدلآرامپیتا-کافا
705تهران971552462649سالاریاحمدپیتا-واتا
706تهران970059587946سالکیاتناکافا-پیتاpunarnavan 250 mg
707تهران970999922792ستاری جاویدرحیمواتا-پیتا
708تهران970306388764ستاری جاویدنیایشاین دوره برای شما توصیه نمی شود
709تهران970908493686ستودههالهکافا-واتا
710تهران970022426471سجادیساراپیتا
711تهران970362812801سجادیزهرا ساداتپیتادر حال حاضر خامخواری برای ایشان توصیه نمی شود
712تهران970080619250سراجشیرینواتا
713تهران970172879113سرمدعاطفهپیتا-واتا
714تهران970839942632سرمدیزینبپیتا
715تهران970391229288سروشکتایونپیتا-کافا
716تهران970117259056سعادتیپریچهرواتا-پیتا
717تهران970473596242سلطان مطوریمیساپیتا-واتا
718تهران970757621264سلیمانپورفاطمهکافا-پیتا
719تهران970600579178سلیمانیمهساواتا
720تهران970820054087سمرزهرهپیتا-واتا
721تهران970563243816سموئیلاورلیواتا-پیتا
722تهران970317168504سمینوالههواتا-پیتا
723تهران970209403779سیاحینداپیتا-واتا
724تهران971789723155سیدسیناپیتا-کافا
725تهران970466623867سید خاموشیرزاپیتا
726تهران970684062235سیدخاموشیفائزهپیتا-واتا
727تهران970685447238سیدیمژدهپیتا-واتا
728تهران970731971983سیدینکیساپیتا-واتا
729تهران970381284801سیدی گیلوانآرزوپیتا-واتا
730تهران970788371687سیدیزدینگارواتا-پیتا
731تهران970910330779سیف نژادشعلهپیتا-واتا
732تهران970942039877سیف نژادشهپرپیتا
733تهران970398831661سیفاخترپیتا-واتا
734تهران970173450889شاپورییاسمنواتا-پیتا
735تهران970180230398شادپورفریباپیتا-کافا
736تهران971930431976شاطریعلیرضاکافا
737تهران970711032249شاطرینرگسپیتا
738تهران970109754146شاه پریزهراکافا
739تهران970140503118شاه حسینیمریمواتا-پیتا
740تهران970372311481شاه محمدیمرضیهکافا
741تهران970413215651شاه نظریشیرینکافا-پیتا
742تهران970734803439شاه نظریفاطمهکافا-واتا
743تهران970103232621شایقسعیدهپیتا
744تهران971785912321شبستریپیمانپیتا-واتا
745تهران971280192460شبستریمحسنپیتا-کافا
746تهران971118401166شتیریپژمانپیتا
747تهران971256661625شرافتمهدیپیتا
748تهران970663424281شرافتی طبرستانیمهنازپیتا-کافا
749تهران970747971405شرفخانیمعصومهپیتا-واتا
750تهران970312119791شریفزهراواتا-کافا
751تهران970476485919شعبانفرزانهپیتا-واتا
752تهران970503627343شعبانیمریمپیتا-واتا
753تهران970857767251شفقیسانازپیتا-واتا
754تهران970458772001شفیعیزهراپیتا
755تهران971834103050شفیعیمحمدپیتا-کافا
756تهران971729801257شفیعیعلیرضاپیتا-کافا
757تهران971188121991شکرابیرامینپیتا-واتا
758تهران971888709169شکرنیامحمد تقیواتا-پیتاآشواگاندها 250 میلی گرم روزانه
759تهران970134558137شکریفرشتهاین دوره برای شما توصیه نمی شود
760تهران970163019858شكری ماهینیپانیساپیتاتوصیه نمی شود
761تهران970914607816شكورزادهپریساپیتا
762تهران970137773883شكورزادهمرحمتکافا-واتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
763تهران970945408804شكوهرویاکافا-واتا
764تهران970354221929شمسنیلوفرپیتا
765تهران970686508698شمس اللهیزهراواتا-کافا
766تهران970883397878شهابیشیداواتا-پیتا
767تهران970626650824شهبازیحنانهپیتا-کافا
768تهران970417876374شهرزادمعصومهپیتا
769تهران970693323131شهرستانیزهراپیتا
770تهران971845888914شهنازیحمیدپیتا-واتا
771تهران971516968155شهنازیشاهینکافا
772تهران970421243284شهیدینسرینپیتا-واتا
773تهران970878936594شیخ باقریمژگانپیتا-واتا
774تهران970290693161شیرافکنلیلاکافا-پیتا
775تهران970907041854شیخیانیمینوچهرپیتا
776تهران970665672457صابر ماهانیسهیلاواتا
777تهران970904066341صابریبهارکپیتا-واتا
778تهران971831906541صابریحسنکافا-پیتا
779تهران970872222350صابریسمیراکافا-پیتا
780تهران970961065531صابریمهساپیتا-کافا
781تهران970811255033صادقلیلیپیتا-کافا
782تهران970957973992صادق زادهماهرخپیتا-واتا
783تهران970670458733صادق زادهمهربانوپیتا-واتا
784تهران970220744158صادقیالههپیتا-کافا
785تهران970104675229صادقیپردیسپیتا-کافا
786تهران970094045699صادقیپگاهپیتا
787تهران970941718858صادقیسهیلاپیتا-کافا
788تهران971078301168صادقیمحمدواتا-کافا
789تهران970230123834صادقیانزهرهکافا-پیتا
790تهران970834494441صادقیانناهیدپیتا
791تهران970601717106صادقیسمیراپیتا
792تهران970053323841صادقیفیروزهپیتا-واتا
793تهران971670852131صالح یارامیرحسینکافا-پیتا
794تهران970876108269صالحی شایگانساحلکافا
795تهران970684912977صائمیسحرواتا-کافا
796تهران970719891031صدرىتیناکافا-پیتا
797تهران970607775777صعودیشیماپیتا-واتا
798تهران970037379959صفریشیواواتا-پیتاهمه میوه ها بخارپز میل شود
799تهران970727014619صفریفاطمهکافا-پیتا
800تهران970027695207صفری پور نجات طلبزهرهپیتا
801تهران970210090615صلح جوپری سیماواتا
802تهران970391710662صمدزادهاشرفواتا-کافا
803تهران970482428202صمدیآرزوکافا-واتا
804تهران970544953100ضیاء ظریفیمهرانهپیتا-واتا
805تهران970732520839طالبیشهنازپیتا-واتا
806تهران970511612225طاهانیلوفرکافا-پیتا
807تهران970302114928طاهریآرزوواتا-پیتا
808تهران970857598221طاهریزهراپیتا-کافا
809تهران971003240641طاهریسمیراکافا-پیتا
810تهران970036859697طاهریمهساپیتا-کافایکروز در میان یک لیوان شیر بنوشند روزی یک قاشق مرباخوری دانه رازیانه میل کنند
811تهران970755727199طاهریسمیراکافا
812تهران970102601553طاهریسودابهپیتا
813تهران970392080936طاهریمهدیهپیتا-واتا
814تهران971015001852طائیطاهااین دوره برای شما توصیه نمی شود
815تهران971066136762طباطباییامیرعلیپیتا
816تهران970242824631طرفدار فردژالهپیتا-کافا
817تهران970709117486ظلینرگسواتا-پیتامصرف بسیار زیاد کاهو اسفناج کرفس
818تهران971363300740عابدسهیلپیتا-کافا
819تهران971528838601عابدیمحمدکافا-پیتا
820تهران970842626734عابدیمحمودرضاپیتا-کافا
821تهران970251273348عابدینیفرخواتا-پیتا
822تهران970339208647عابدیسریرپیتا-کافا
823تهران970862832989عادلیسمیهکافا-واتا
824تهران970791108593عاشورپوررقیهواتا
825تهران970607603218عاطف شعارفرشتهپیتا-کافا
826تهران970348816340عاطف شعارمریمواتا-پیتا
827تهران970715809236عاقبت بخیراعظمپیتا-کافا
828تهران970159709069عباس اوغلیفریباپیتا
829تهران970772777188عباسیاعظمواتا
830تهران970005505348عباسیآذرپیتا-واتا
831تهران970385158854عباسیافسانهپیتا-کافا
832تهران970874805698عباسیانسرمهواتا
833تهران970573579966عبدالله پورسمیراپیتا-کافا
834تهران971828885891عبدالمالکی۰علیپیتا-کافا
835تهران970367221121عبدالمنافعاطفهپیتا-واتا
836تهران970476596158عبدالمنافعطیهواتا
837تهران971821757013عبدالمنافعلیکافا-پیتا
838تهران971618911226عبداله زادهقربانپیتا-کافا
839تهران970605905879عبداله زاده نمینیفرح انگیزکافا
840تهران970167105215عبدالهی فرمهنازپیتا
841تهران970002946629عبدالهیانزهراپیتا
842تهران971555368573عدالت فرامیرحسینپیتا
843تهران970373695148عدلالههواتا-پیتا
844تهران971648082551عراقیامیرواتا-کافا
845تهران970721822551عرب خراسانیروشاپیتا
846تهران970798869359عرب خراسانینداواتا-پیتا
847تهران970575638358عزیزیشیواپیتا-واتا
848تهران970010301630عزیزیفرزانهواتا-کافا
849تهران970903087762عزیزیمهرانگیزپیتا-واتا
850تهران970426747024عسکریام ابنینکافا-پیتا
851تهران970476964227عسگریغزلکافا-پیتا
852تهران970512981309عطاییدنیاپیتا-واتا
853تهران970742993291عظیمىساراواتا-پیتا
854تهران970474407505عظیمىشیماپیتا-واتا
855تهران971105019831علویسید ابراهیمکافا-پیتا
856تهران971545170101علی پوریعقوبکافا
857تهران970025194374علی دوستلیلاپیتا
858تهران970514061831علیاریمهساپیتا
859تهران970170567714علیپورشفقپیتا-کافا
860تهران970112643911علیپورهانیهکافا-واتا
861تهران970115612541علیدختالهامواتا-پیتا
862تهران970565688451عم اوغلیرقیهکافا
863تهران970380552206عم اوغلیمیناکافا
864تهران970579327361عمیدشبنمپیتا-واتاهر یک روز در میان 1 لیوان شیر ولرم کم چرب
865تهران970277377001عین الهیسوگند(فاطمه)کافا-پیتا
866تهران970570447327غضنفریراهلهواتا-پیتا
867تهران970337595300غضنفریریحانهکافا-پیتا
868تهران970929830468غفاری پورنیلوفرپیتا-واتا
869تهران970428488145غفاری نیانسیمپیتا-واتا
870تهران970432474206غلامحسینیفاطمهکافا-پیتا
871تهران970531734876غلامحسینینادیاپیتا-کافا
872تهران971821470551غلامزادهشهرامپیتا
873تهران970497562902غلامیشیماپیتا-واتا
874تهران971598185290غنى پورامیدپیتا-واتا
875تهران970863001817فاروجیفاطمهکافا-پیتا
876تهران971543074503فامیل اسدیمحمودپیتا-واتا
877تهران970015089034فامیلیسمانهپیتا-کافا
878تهران970011450576فامیلیسهیلاپیتا-کافا
879تهران970200920647فامیلیمائدهواتا-پیتا
880تهران970019952041فامیلیملیکاکافا-پیتا
881تهران970346482460فامیلیسپیدهپیتا-کافاهر سه روز 3 قاشق پلو 20 گرم مرغ اب پز
882تهران970142968315فتاحی زادهپروانهکافا-واتا
883تهران970193558611فتح اله زادهریحانهپیتا-واتا
884تهران970232883584فتحینسترنپیتا
885تهران970507335514فتحینیلوفرپیتا-کافا
886تهران970076528395فتوتزهراپیتا
887تهران970662520973فخرداعیسیده آزادهواتا-پیتا
888تهران970746752347فداكار سرابیمریمپیتا-واتا
889تهران971345661974فراهانیمجتبیپیتا-کافا
890تهران970385925559فراهانیمریمپیتا
891تهران971447355481فراهانىسالارپیتا
892تهران970699003918فرج پورژالهپیتا-واتا
893تهران970108145466فرج پورساراکافا-واتا
894تهران970614943018فرج پورسمیهپیتا-واتا
895تهران971226838946فرجیمنصورواتا-پیتا
896تهران970671268805فردوسفاطمهکافا-پیتا
897تهران970387240900فردوسمریمواتا-پیتا
898تهران970292566622فرشتیاننگارپیتا-کافا
899تهران970070284853فرهنگ صفویسیده زهرهواتا
900تهران970820047191فرهنگیرقیهپیتا-واتا
901تهران970572227250فرهنگیزهرهپیتا
902تهران970394558651فکریالهامپیتا
903تهران970281054816فلاتیفریدهواتا-پیتا
904تهران970642099796فلاح تفتیعسلواتا
905تهران970213023481فلاحت گر متحدجوموناپیتا-واتا
906تهران970016999999فلاحتگر متحد جومیناپیتا-کافا
907تهران970810543182فلاحیبیتاکافا-پیتا
908تهران970963718018فناییزهراپیتا
909تهران970512695947فوائدیفاطمه ثریاکافا-پیتا
910تهران970762060551فولادیمنیرکافا-پیتا
911تهران970203517574فهمیدهالهامپیتا-واتا
912تهران970197499293فهیمیساراواتا-کافا
913تهران970585155944فهیمی پورمریمپیتا
914تهران970688323657فیروزیالهامواتا-پیتا
915تهران970174939214فیضسیماکافا-واتا
916تهران970955740859فیض مهدویافسانهواتا-پیتا
917تهران971680870587فیلی رادعلیکافا-پیتا
918تهران970460993347قاسم نژادالهامکافا-واتا
919تهران971825551033قاضی سیدیافشینپیتا
920تهران971276133551قانعپدرامکافا-پیتا
921تهران970975640641قانعمهدیهواتا
922تهران971289336900قبادی زیوهجعفر(بیژن)پیتا
923تهران970985812526قچاقآرزوپیتا-واتا
924تهران970355608172قدسهماپیتا-واتا
925تهران970286940433قراپنجهروزالینپیتا
926تهران970427947694قربانپورسکینهکافا-پیتا
927تهران970630515611قربانیمیتراپیتا-کافا
928تهران970168868269قربانیمهدیهکافا-پیتا
929تهران970465114629قرقچیانمهساواتا-پیتا
930تهران970172637063قره داغیمرضیهپیتا-واتا
931تهران970585291948قریشیالهامپیتا
932تهران970213914894قزوینیجمیلهواتا
933تهران970874314283قضات مصلح آبادیفریدهپیتا-واتا
934تهران970463290712قضائیپدیدهپیتا-واتا
935تهران970245909575قطبیفخریهواتا
936تهران970421307410قلی پورسحرپیتا-واتا
937تهران970150078620قلی زادهزهرهواتا-پیتا
938تهران970143925717قلیچ خانیفاطمهواتا-کافا
939تهران970813028906قلیچ خانینسرینواتا-پیتا
940تهران970169562189قنبریرامشواتا
941تهران971242187168قیومیمحمودرضاواتا-پیتا
942تهران970988544303کارانجامجعفرپیتا-واتا
943تهران970772272125کارچانیمحبوبهپیتا-واتا
944تهران970023735376کاردگرمریمپیتا-واتا
945تهران970719532037کارگر جاویدفاطمهکافا-پیتا
946تهران970155694170کاشانیمرجانواتا-پیتا
947تهران970500127046کاظمیطیبهکافا-واتا
948تهران970302133232کاوهمعصومهپیتا
949تهران970399726541کاینیژالهپیتا-کافا
950تهران970553286449کبیریانسهیلاکافا-پیتا
951تهران970675023687کتابچیپروانهپیتا-واتا
952تهران970111819371کرامتیمیسرهاین دوره برای شما توصیه نمی شود
953تهران970565830801کرلوشنوش آفرینواتا
954تهران970327561147کرمیسیماپیتا-کافا
955تهران970109097129کریمیفاطمهپیتا-کافا
956تهران970385578542کریمیفریباپیتا-واتا
957تهران970936035969کریمیمریمپیتا-واتا
958تهران970925331525کریمینسرینپیتا
959تهران971955842302کشاورز تواناسروشکافا-پیتا
960تهران971482036241کشاورز علمداریاسکندرکافا-واتا
961تهران971904195573کشه فراهانیمهدیکافا-پیتا
962تهران971493196266کفاشی علمداریسعیدپیتا-کافا
963تهران970587284151کلانتریانپردیسکافا-واتا
964تهران970304552999کلانتریانگلدیسواتا-پیتا
965تهران971139370878کمال پورعلیرضاکافا-پیتا
966تهران970784455318کمالیفهیمهکافا-پیتا
967تهران970857120324کمالیان کوپایینسیم(هاجر)کافا
968تهران970509085469کیان پرورزینبپیتا-واتا
969تهران970458663622کیانیشهنازپیتا
970تهران970760404168کیانینرگسواتا-پیتا
971تهران970668497349کیاییسودهواتا-پیتا
972تهران970106635184کیاییموناپیتا-واتا
973تهران970369993890کیائیطاهرهواتا
974تهران971360261445کیائیعلیرضاپیتا
975تهران971581646517کیائینصیرپیتا
976تهران970090544003كتابفروششیماکافا
977تهران970665520998كردامیریمعصومهکافا-پیتا
978تهران970615306499كردامیریمهشادپیتا-واتا
979تهران970100822149كریم پور اردستانینیلوفرواتا-پیتا
980تهران970030994852كشاورز میرزامحمدینجیبهپیتا-واتا
981تهران971882035497كیااتابكپیتا
982تهران970680569481كیائیمهرنازپیتا-واتا
983تهران970582238745گازریمریمکافا-پیتا
984تهران970089878686گرجینگینواتا-کافا
985تهران970813491531گشتاسبیملیکاپیتا-کافا
986تهران970790043393گل کارآناپیتا-واتا
987تهران971596006696گل محمدزادهعلیکافا-پیتا
988تهران971612989126گل محمدیعلیکافا-واتا
989تهران970337009481گلشنحمیدپیتا-کافا
990تهران970962028776گل‌محمدزادهشادیپیتا
991تهران970708787652گنجیمهساکافا-پیتا
992تهران970122711940گوهریآیداواتا-پیتا
993تهران970539267315لاجوردیرؤیاواتا-پیتا
994تهران970311417877لاشییلیلااین دوره برای شما توصیه نمی شود
995تهران970399855943لاله دشتیمرضیهپیتا-کافا
996تهران970896661644لامعلیلاپیتا-واتا
997تهران970902433051لشگریمریمپیتا
998تهران970317496945لکآزادهپیتا-کافا
999تهران970349888401مابینیطاهرهکافا
1000تهران970619464952مابینزهرهکافا-پیتا
1001تهران970821355933مافهیافرانکپیتا-واتا
1002تهران970699203540مافیهاطراوتواتا-پیتا
1003تهران970333353809مبارکیخدیجهپیتا
1004تهران970932323834مبرهنشهرزادکافا-پیتا
1005تهران971593143871متاجیکمالکافا-پیتا
1006تهران970183039836متحدینپرینازکافا-پیتا
1007تهران971048098669متحدینعلیپیتا-واتا
1008تهران971868961091متدینتقیپیتا-کافا
1009تهران970713387886متدینشهرزادپیتا-واتا
1010تهران970975796648مجتبایینرگسپیتا-واتا
1011تهران971020610703محرریشروینواتا-پیتا
1012تهران970995212316محرم زادهمیناپیتا-واتا
1013تهران970119429337محقق هرندیشهرزادکافا-واتا
1014تهران970190152575محققیزهراپیتا-واتا
1015تهران970545237574محمد امینیبتولکافا-پیتا
1016تهران970688229665محمد اندشتیایرانواتا-پیتا
1017تهران970914423717محمد شیرازیزهراکافا
1018تهران971213989845محمددوستمیلادکافا-پیتا
1019تهران970799183582محمدیزهراپیتا
1020تهران970706206879محمدیصفیهکافا-پیتا
1021تهران971270520180محمدیفرهادپیتا
1022تهران971563694644محمودیرضاپیتا
1023تهران970534728655محمودیانهدیهواتا-پیتا
1024تهران971956849050مختاریسعیدپیتا-کافا
1025تهران970498824140مختارى پایدارمهنازواتا-پیتا
1026تهران970460811551مرادخاننهالاین دوره برای شما توصیه نمی شود
1027تهران971930432640مرادخان تفرشیمهدیپیتا
1028تهران971538141704مرادیحسام الدینپیتا
1029تهران970966946944مرادیرویاپیتا-کافا
1030تهران970583834183مرادیمریمپیتا-واتا
1031تهران970900243029مرتجیزهرهواتا
1032تهران970945557717مردیمحبوبهواتا-پیتا
1033تهران970994901850مرسلیمعصومهواتا-پیتا
1034تهران970588844397مرسلیمنیژهواتا-پیتا
1035تهران970696215873مروت پسندمرجانپیتا
1036تهران970371931498مسعودیمژگانپیتا-کافا
1037تهران971177550023مسعودی ثابتایادپیتا-کافا
1038تهران970079953649مسعودی ثابتعمادکافا-پیتا
1039تهران970890623838مسعودی ثابتکوثرپیتا-کافا
1040تهران970056991096مسعودی ثابتکوکبپیتا
1041تهران970929967469مسیحامریمپیتا-کافا
1042تهران971062358298مشفق شلمانیحامدواتا-پیتا
1043تهران970945838775مشکریمرجانپیتا-کافا
1044تهران970613314745مشیری فردمرسدهکافا-پیتا
1045تهران971948268923مصدقیآرشپیتا
1046تهران970256060216مصیبیسانازپیتا-واتا
1047تهران971874045178مطلبیمهدیپیتا-واتا
1048تهران970304576475مطلقهنگامهواتا
1049تهران970502865261مظلومیلیلاپیتا
1050تهران970013521328معارفسحرپیتا
1051تهران971306592359معارف وندعلی اصغرپیتا-کافا
1052تهران970846103396معدنیمینوواتا-کافا
1053تهران970559439923معصومیرعناپیتا-کافا
1054تهران970591652147معصومیساراپیتا
1055تهران970708646469معصومیموناواتا-پیتا
1056تهران971470231884معلاییمرتضیکافا
1057تهران971062033827مفیدیاسدواتا-پیتا
1058تهران970451912300مقدس فرسمانهپیتا
1059تهران970575172569مقدسیفاطمهواتا
1060تهران970765464939مقدمنازنینواتا-پیتاهر یک روز در میان 1 لیوان شیر ولرم کم چرب آشواگاندها 250 میلی گرم روزانه
1061تهران970885802667مقدمنیتاواتا-کافا
1062تهران971830365068مقدمنیکزادپیتا-واتا
1063تهران970632083871مقصودیفریباپیتا-واتا
1064تهران970494049302مقصودیفریباپیتا-کافا
1065تهران970412505309ملاکیپرنیاکافا
1066تهران970678957428ملک خطاییافسانهواتا-کافا
1067تهران971721022354ملک نجادحسنپیتا-کافا
1068تهران970169994981ملکیسمیهواتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1069تهران970691074192ملکی زندیمسرورهواتا-پیتا
1070تهران970852586201ملکی زندیمعصومهواتا
1071تهران970064811968منافیرقیهکافامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1072تهران971979925745منافیمجیدکافا-پیتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1073تهران970690542539منصوریمژگانپیتا
1074تهران970199951840منصوری نیاافسانهکافا-پیتا
1075تهران970411011071منصوریمیناپیتا-واتا
1076تهران970182676411منظورمیتراکافا
1077تهران970769696301موسویپریوشکافا
1078تهران970954633349موسویسیده اعظمکافا-پیتا
1079تهران970722985093موسویسیده ربابه(فریبا)کافا
1080تهران971375035981موسویشایانپیتا
1081تهران970293810057موسویشیرینواتا
1082تهران971491928137موسویانسید حسینکافا-واتا
1083تهران971689507899مولاییسعیدپیتا-کافا
1084تهران970907377199مولائیلیلانپیتا-واتا
1085تهران970912207875مولائیانمهساپیتا-کافا
1086تهران970151412144مومنیمستانهکافا-پیتا
1087تهران970778193024مهبدهزمزپیتا
1088تهران971451480265مهدی آقاییمحمدعلیپیتا-کافا
1089تهران971142199504مهربان فرامیر حسینپیتا-واتا
1090تهران970392836792مهرخوانمریمکافا-پیتا
1091تهران970022035566مهریاقدسواتا-پیتا
1092تهران971106048849مهریغلامرضاپیتا
1093تهران970739527974میربهاریشهربانوپیتا-واتا
1094تهران970627705024میرزاییالههپیتا
1095تهران970606134271میرزاییسانازپیتا
1096تهران971719136002میرزائیمحمد جوادواتا-کافا
1097تهران970222955257میرمحمدیساراپیتا-واتا
1098تهران970836997071میریمریمواتا-پیتا
1099تهران9700950804ل2میلانیپریرخکافا-پیتا
1100تهران970467950423میرىسارهکافا-واتا
1101تهران970651404341میریموناکافا-پیتا
1102تهران970532259374نادرزادهمصطفیپیتا
1103تهران970300675812نادرشاهیکتایونپیتا-کافا
1104تهران971740283188نادریمحمودواتا
1105تهران970190997530نامدارفاطمهپیتا
1106تهران970079430185نامورانشیماواتا
1107تهران970058066187نایبیانفرینازپیتا
1108تهران970228202991نایبملیحهپیتا
1109تهران970033698004نبی پورلادنواتا-پیتا
1110تهران970124629259نبی زاده حقیقیآفرینکافا-پیتا
1111تهران970814208757نجفیرویانواتا-پیتا
1112تهران970513218523نجفیلیلاکافا-واتا
1113تهران970701901429نجفیمهساکافا-پیتا
1114تهران971464624745نراقیاحمدرضاکافا-پیتا
1115تهران970517096046نصیحتیپونهواتا
1116تهران970230573372نصیحتی تکلمیپناهواتا-پیتا
1117تهران970586563614نصیرىعفتپیتا-واتا
1118تهران970585416236نظریراحلهکافا-پیتا
1119تهران970858381196نظریراشینپیتا-کافا
1120تهران970854023422نظرینرجس خاتونواتا
1121تهران971411695460نعمت اللهیمحمدحسینپیتا-کافا
1122تهران970089492524نقوینغمهواتا-پیتا
1123تهران971175889293نمینیسیدمحمدتقیپیتا-کافا
1124تهران970196284023نواییالهامواتا
1125تهران971009828645نوائیحسنپیتا-واتا
1126تهران970767592306نورالهیمرضیهواتا-پیتا
1127تهران970489031225نورالهیمریمپیتا-واتا
1128تهران970129892292نورالهیمهدیهپیتا-واتا
1129تهران971751519466نورزاد دولت آبادیمحمدکافا-واتا
1130تهران970423962871نورمحمدییگانهکافا-پیتا
1131تهران970471091341نوروزیپروانهپیتا
1132تهران970351005224نوروزیسهیلاواتا-پیتا
1133تهران971848207514نوروزی نیكاحسانپیتا-کافاپونارناوا 250 میلی گرم روزانه
1134تهران970952667386نویدیمژگانکافا-واتا
1135تهران970247904627نهاوندیاعظمپیتا-واتا
1136تهران970015861912نهاوندیکبریکافا
1137تهران970889335516نیاکاننداکافا-پیتا
1138تهران970366301950نیکبختفاطمهپیتا
1139تهران970084104313نیوینرگسواتا
1140تهران970660237775نیت كلویرىمرضیهپیتا-واتا
1141تهران971441479310وارتومیاناجمینکافا-پیتا
1142تهران970199764004وزیریمهریواتا
1143تهران970736459925وزیریناهیدواتا-پیتا
1144تهران970225979440وطنخواه اشبلاسیمینپیتا-واتا
1145تهران971579710888ولاشجردیمحمدپیتا
1146تهران970912304457ولى زادهفاطمهپیتا-واتاهر یک روز در میان 1 لیوان شیر ولرم کم چرب
1147تهران970120040612ویسینسیمکافا-پیتا
1148تهران970037698942هارپاگیتاواتا-پیتا
1149تهران970942023289هرمزیناهیدکافا-پیتا
1150تهران970118787762هژیرمریمپیتا-کافاهر سه روز 3 قاشق پلو 20 گرم مرغ اب پز
1151تهران970877828802هوشیدریمهوشواتا
1152تهران970538287151یادگاری۰طاهرهپیتا-واتا
1153تهران970669737114یاردلمعصومهپیتا-واتا
1154تهران970793902175یاسمنفریدهواتا-پیتا
1155تهران970553739685یاسمنلیلاپیتا
1156تهران970850914726یاوریاکرمکافا-واتا
1157تهران971259861442یاوریحامدواتا-پیتا
1158تهران970378784336یزدانیحکیمهپیتا-واتا
1159تهران971303150724یزدیاناسمعیلکافا
1160تهران971986157521یکتاوحیدپیتا
1161تهران970320971612یمینیعلیکافا
1162تهران970867618949یحییمهساپیتا
1163تهران970275647007یمینیبنفشهواتا-پیتا
1164تهران970849028089یونسیازیتاپیتا-کافامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1165تهران970877471621یونسیزینبواتا-پیتا
1166تهران970171892666یهودا مروارید زادهمهرنوشکافا-پیتاهفته ایی یک پای مرغ طبخ کنند میل کنند
1167چهارمحال و بختیاری971500547144اسماعیلیمحمودپیتا-
1168چهار محال و بختیاری970338466129خسرویشادیپیتا-واتا
1169خارج از کشور970079070162صياديازيتاواتا-پیتا
1170خارج از کشور971327721111عسگريانأفشينپیتا
1171خارج از کشور970844241499رسولىفرزانهکافا-پیتا-
1172خارج از کشور970242218894طباطباییمریم الساداتپیتا-واتا-
1173خارج از کشور971127921350فلاحاکبرپیتا-
1174خارج از کشور970270757401گزوانیمیتراکافا-واتا-
1175خارج از کشور970877799465احمدیلیزاواتا
1176خارج از کشور970550677470ارکانیشیماواتا
1177خارج از کشور970556439208بنی اسدمریمپیتا-کافا
1178خارج از کشور970827723920بوشهریانشکوفهپیتا
1179خارج از کشور970653958471پاک سرشتمطهرهپیتا
1180خارج از کشور970944121337پرآورپریساپیتا
1181خارج از کشور970117267890توکلیمعصومهپیتا
1182خارج از کشور970217403678شاملوفروزندهکافا-پیتا
1183خارج از کشور970195531286شمسشهرزادپیتا-واتا
1184خارج از کشور970043951704صالحیزهرهواتا-کافا
1185خارج از کشور970074534325صفاییالههواتا-پیتا
1186خارج از کشور970584767890عطاریمهرانپیتا
1187خارج از کشور970427340349لطفیبهارهپیتاگندم مصرف نکنند
1188خارج از کشور970720286440مشكینیهستیپیتا-کافا
1189خارج از کشور970900577901مقدمنگارکافا
1190خارج از کشور971750482970مولائیعلیپیتا-واتا
1191خارج از کشور970154390786نظریمیناواتا-پیتا
1192خارج از کشور970270282771نمینشیرینپیتا-کافا
1193خارج از کشور971965062366نیکوزادهرضاکافا-پیتا
1194خارج از کشور970904306878یعقوبىسحرکافا
1195خراسان رضوي970573802896اکبرنیاسولمازپیتا-واتا
1196خراسان رضوي970792852418هندیهایدهکافا-پیتا
1197خراسان رضوی970927147848شجاعیزهراپیتا-واتا-
1198خراسان رضوی971417894084کرمیاحسانواتا
1199خراسان رضوی970528736181اساارغوانپیتا-واتا
1200خراسان رضوی970771234778امیری رودیطیبهواتا-پیتا
1201خراسان رضوی971579805009جانقلیعباسپیتا
1202خراسان رضوی970322536222جزاییمحدثهکافا-پیتا
1203خراسان رضوی970010008576جعفریانعفتپیتا-واتا
1204خراسان رضوی970247734782خوجانیارزوواتا
1205خراسان رضوی970425336007دانشجوفاطمهکافا-پیتا
1206خراسان رضوی970907038298دانشجوکیاناواتا-پیتا
1207خراسان رضوی970970442135دوستیحدیثپیتا-واتاهر سه روز سه قاشق غذاخوری پلو 20 گرم مرغ اب پز
1208خراسان رضوی970684623305دوستیمونسواتا
1209خراسان رضوی970337339017رستم زادهمریمپیتا-کافا
1210خراسان رضوی970922834745سراجگیتیکافا-واتا
1211خراسان رضوی970599120970صدیقیمرجانواتاهر دو روز در میان 50 گرم پلو و 25 گرم گوشت گوسفند اب پز میل کنند
1212خراسان رضوی970229047131قانعشیرینپیتا
1213خراسان رضوی970995800839قانعنرگسپیتا-واتا
1214خراسان رضوی970448453976قانعنسرینواتا-پیتا
1215خراسان رضوی970556474935قبادیسحرپیتا-کافا
1216خراسان رضوی971081836563لطفیداریوشپیتا
1217خراسان رضوی970861173131لواییسکینهپیتا-کافا
1218خراسان رضوی970585940130مودیشکوفهپیتا-واتا
1219خراسان رضوی970283856575مهدویفهیمهپیتا-واتا
1220خراسان رضوی970958765498نصیری زردآلوشهلاواتا-کافا
1221خراسان رضوی971183661438نیک روشرضاکافا-پیتا
1222خراسان رضوی970523032776نیک روشنگاراین دوره برای شما توصیه نمی شود
1223خراسان شمالی971434371999خاکسار آزادرضاپیتا
1224خراسان شمالی970312863458مهدیهناهیدپیتا-واتا
1225خوزستان970538062521رحیمیانمریمپیتا-کافا
1226خوزستان971488123729محبیعلی اکبرپیتا-کافا
1227خوزستان971273910171حسین نژادیانمحسنپیتا-کافا
1228خوزستان970294805816حمیدیفروغپیتا-واتا
1229خوزستان970342574191مرمضیفاطمهکافا-پیتا
1230زنجان970756646728بزمیسمیهواتا-پیتا
1231زنجان971457822831حمیدی رادداریوشکافا
1232سمنان970827491752صفاریفاطمهپیتا-کافا
1233سمنان970750882737هاشمی نسبفاطمهکافا-پیتا
1234سيستان و بلوچستان970439008371دشتیآیداواتا
1235سيستان و بلوچستان971392863435الله دینیآریاپیتا
1236سيستان و بلوچستان971131617853الله دينيمنصورپیتا-واتا
1237سيستان و بلوچستان970460348262حیدری نیاراحلهپیتا-واتا
1238سيستان و بلوچستان970893195202خدایگانپریاکافا-واتاگندم مصرف نکنند
1239سيستان و بلوچستان971327258381دشتیآرشکافا-واتا
1240سيستان و بلوچستان970502384011رحمتی بالاخانهسورینپیتا-واتا
1241سيستان و بلوچستان970332783987قربانیمهدیهکافا-واتا
1242سيستان و بلوچستان970928862858گلستانهفرشتهپیتا-کافا
1243سيستان و بلوچستان970462007944گلستانهمهشیدکافا-پیتا
1244سيستان و بلوچستان970082825139معینیسحرکافا-پیتا
1245سيستان و بلوچستان970075767290میرزادهمهریپیتا
1246سيستان و بلوچستان970195998432ميركازهيازيتاواتا-پیتا
1247سيستان و بلوچستان970612760121ناروییافسانهپیتا
1248سيستان و بلوچستان970313677671ناروییفرزانهپیتا-واتا
1249سيستان و بلوچستان970474571799نرماشیریالهامپیتا-واتا
1250سيستان و بلوچستان971860991711نوریمسعودپیتا-کافا
1251سيستان و بلوچستان970542356504وزيريحميدهپیتا-کافا
1252سیستان و بلوچستان970888786559چمنیطاهرهواتا-کافا
1253سیستان و بلوچستان970841145999حیدریانفهیمهکافا-پیتا
1254سیستان و بلوچستان970080612606خدایگانپریساپیتا
1255سیستان و بلوچستان971145288239دشتی خویدکیمحمودپیتا-کافا
1256سیستان و بلوچستان971844506092رسولیعلیپیتا
1257سیستان و بلوچستان970365437879شهریاری مقدممهدیهکافا-پیتا
1258سیستان و بلوچستان970271445177صاحب جمعیفرشتهکافا-پیتا
1259سیستان و بلوچستان970331120162صدیقی خویدکرضوانپیتا-واتا
1260سیستان و بلوچستان970735217995عزیزیفاطمهپیتا-واتا
1261سیستان و بلوچستان970514525211کیقبادیمحدثهپیتا-کافا
1262سیستان و بلوچستان970559369116گلستانهفائزهپیتا-واتا
1263سیستان و بلوچستان970234229263نصرینگارواتا-پیتا
1264سیستان و بلوچستان971020500115هاشمیسید علی اکبرپیتا-کافا
1265سیستان و بلوچستان970133660486ایرانفرسهیلاپیتا-کافامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1266سیستان و بلوچستان970255941314بدخشمریمپیتا-واتا-
1267سیستان و بلوچستان970823488019بدخشهدیواتا-پیتا-
1268سیستان و بلوچستان970605304341توكلینرجسپیتا-واتا-
1269سیستان و بلوچستان970956275664جعفریانصالحهپیتا-
1270سیستان و بلوچستان970878317883جعفریانملیحهپیتا-واتا-
1271سیستان و بلوچستان970453792241جعفریانراضیهپیتا-واتا-
1272سیستان و بلوچستان971180050931رسولیمجیدپیتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1273سیستان و بلوچستان971404669554رسولیمحسنکافا-پیتا-
1274سیستان و بلوچستان970600199246رضایی نیازهراپیتا-واتا-
1275سیستان و بلوچستان970032648172سالارینرگسکافا-
1276سیستان و بلوچستان970924968460شکاریمرضیهپیتا-واتا-
1277سیستان و بلوچستان970326423841شمسیشیماپیتا-کافا-
1278سیستان و بلوچستان970906261905علی پور فردگیوطوبیپیتا-
1279سیستان و بلوچستان970786573891فرازمندفرزانهپیتا-واتا-
1280سیستان و بلوچستان970599670270کیانیزهراپیتا-کافا-
1281سیستان و بلوچستان971606884541گنجعلیسعیدپیتا-
1282سیستان و بلوچستان970372225084لطفیمهدیهپیتا-کافا-
1283سیستان و بلوچستان971525315018میرحسینکافا-پیتا-
1284سیستان و بلوچستان970762298503نجفی صارمسمیهپیتا-
1285سیستان و بلوچستان970209898402واعظیزهرهواتا-پیتا-
1286سیستان و بلوچستان970821184797الهامیالههکافا-واتا
1287سیستان و بلوچستان971568114381الهامیعلیرضاکافا
1288سیستان و بلوچستان970995764261آخوند زادهالههکافا
1289سیستان و بلوچستان970821073994آدینه پورزیباکافا-واتا
1290سیستان و بلوچستان970411080447بارانیمهدیهپیتا-واتا
1291سیستان و بلوچستان970097223464بزرگ زادهمیناکافا-پیتا
1292سیستان و بلوچستان970230382574بقایی فردعصمتواتا
1293سیستان و بلوچستان970744967190بهارینسیمپیتا-کافا
1294سیستان و بلوچستان970044897912بیاتیآتناواتا-پیتا
1295سیستان و بلوچستان970035416931بیاتیآرزوواتا
1296سیستان و بلوچستان970843526367پعلوانیسعیدهکافا
1297سیستان و بلوچستان970162612559پورمهدیلعیاپیتا-کافا
1298سیستان و بلوچستان970277846841ترشیزیفروغواتا-پیتا
1299سیستان و بلوچستان970557608130تهرانیمنیرپیتا-کافا
1300سیستان و بلوچستان970602812960تیموریلیلاواتا-پیتا
1301سیستان و بلوچستان970766982291حسینی زادهزهراواتا-پیتا
1302سیستان و بلوچستان970491837551حمیدینسرینواتا-پیتا
1303سیستان و بلوچستان970519555443حیاتیهنگامهواتا
1304سیستان و بلوچستان970974940491خاوریسعیدهپیتا-واتا
1305سیستان و بلوچستان970315347161خاوریسهیلاپیتا-واتا
1306سیستان و بلوچستان971304583939خزاعیمهدیواتا-پیتا
1307سیستان و بلوچستان970881735212دهقانیشیماواتا-کافا
1308سیستان و بلوچستان970719582061دی زنگیاننازنینواتا-پیتا
1309سیستان و بلوچستان971455553430ذات اکرممرتضیکافا
1310سیستان و بلوچستان970969802301ذهاب ناظوریسلطنتپیتا-واتا
1311سیستان و بلوچستان970193122850رسولیزهراپیتا-کافا
1312سیستان و بلوچستان970304768408رسولیمریمپیتا-کافا
1313سیستان و بلوچستان970553421992رسولیرویاپیتا-کافا
1314سیستان و بلوچستان970055943925رسولیفریدهکافا-پیتا
1315سیستان و بلوچستان970713093614زرعیسمیعهکافا-پیتا
1316سیستان و بلوچستان970789292570سالاری فنودیطیبهکافا-واتا
1317سیستان و بلوچستان970826802791سالاریانسمانهپیتا-کافاگندم مصرف نکنند
1318سیستان و بلوچستان970569117709سرگلزاییشیماپیتا-واتا
1319سیستان و بلوچستان970205432925سمانهسمانهاین دوره برای شما توصیه نمی شود
1320سیستان و بلوچستان970813832452شبستریسحرپیتا-واتا
1321سیستان و بلوچستان970749496505شهرکیزهراواتا-پیتاگندم مصرف نکنند
1322سیستان و بلوچستان970615931329شهنوازیشهلاواتا-پیتا
1323سیستان و بلوچستان970079046672شیرزاییشیماکافا-پیتا
1324سیستان و بلوچستان970380852771شیركوهیالههپیتاگندم مصرف نکنند
1325سیستان و بلوچستان970507940027صفاریژیلاکافا
1326سیستان و بلوچستان970665489551عالیمقامصدیقهپیتا-واتا
1327سیستان و بلوچستان970166693812عطاییحشمتپیتا-کافا
1328سیستان و بلوچستان970449488188علیزادهمنصورهکافا-واتا
1329سیستان و بلوچستان970288612752کاهنیکیانوشپیتا-کافا
1330سیستان و بلوچستان970463163802کدخداییفرشتهکافا-پیتا
1331سیستان و بلوچستان970797094972کربلاییمژدهپیتا
1332سیستان و بلوچستان970132615481کربلاییمیناپیتا-واتا
1333سیستان و بلوچستان970987707077کیخامرضیهواتا
1334سیستان و بلوچستان970764460906کیخاییزهراکافا
1335سیستان و بلوچستان970599606997کیقبادیساراکافا-پیتا
1336سیستان و بلوچستان971361259061کیقبادیعباسپیتا-کافا
1337سیستان و بلوچستان971141940472کیقبادیمحمد رضاپیتا-کافا
1338سیستان و بلوچستان971216255056کیقیادیعلیرضاکافا-پیتا
1339سیستان و بلوچستان970103481675گنجعلیشهینپیتا
1340سیستان و بلوچستان970347060953گنجعلیفهیمهپیتا-واتا
1341سیستان و بلوچستان970590874803مالکیمنیژهکافا-پیتا
1342سیستان و بلوچستان970708908933مالکیمهریپیتا-کافا
1343سیستان و بلوچستان970768553895محمدیمهینکافا
1344سیستان و بلوچستان970317241194مرادی رادفرنگیسپیتا-واتا
1345سیستان و بلوچستان970740662417معینی زادناهیدکافا
1346سیستان و بلوچستان970229254502معینی زادنصرتکافا-پیتا
1347سیستان و بلوچستان970440573912مقامیمهدیهپیتا-واتا
1348سیستان و بلوچستان970906145633مقامیمهلاواتا-پیتا
1349سیستان و بلوچستان970282822861موسوی دوماریسیده ارزوپیتا-کافا
1350سیستان و بلوچستان970674554318میری بنجارمریمپیتا
1351سیستان و بلوچستان970722655872ناروییپروانهپیتا
1352سیستان و بلوچستان970730144966نقشبندیمریمواتا-پیتا
1353سیستان و بلوچستان970422787495هراتی صادقمهدیهکافا
1354فارس970550669553محبیفاطمهپیتا-کافا
1355فارس970225823261جواهریفیروزهپیتا-واتا
1356فارس970671791441حسینیساراکافا
1357فارس971500219538رحیمیانحمیدرضاکافا-پیتا
1358فارس970921899581سجادیمرضیهکافا-پیتا
1359فارس970334308674شیخیخدیجهپیتا
1360فارس970268355044شیرازىمهتابپیتا-واتا
1361فارس970872124905کاراندیشمریمواتا
1362فارس970871195014نوابافروزپیتا
1363فارس970350556564همایونیهنگامهپیتا
1364فارس970467804810خادمیزهراواتا-پیتا-
1365فارس971013690000خادمیمهدیاین دوره برای شما توصیه نمی شوداین دوره برای شما توصیه نمی شود
1366فارس970250673433سیادت پورفاطمهکافا-پیتا-
1367فارس970486949854احسنتسارهپیتا-کافا
1368فارس970737355480ارشادیپروینواتا-پیتا
1369فارس970114370045اکبری نژادزهراواتا-پیتاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز
1370فارس970118152479اوجی فردسهیلاپیتا-واتا
1371فارس970628202724باقریمریمپیتا-کافا
1372فارس970076614330باهنرسحرواتا-کافا
1373فارس970627118117پاژنگپروانهپیتا-واتا
1374فارس970613122208ترابیامنهکافا-واتا
1375فارس970717321047تنزوییفرنازپیتا-کافا
1376فارس970067010410تیموریمعصومهپیتا-کافاهر یک روز در میان 1 لیوان شیر ولرم کم چرب
1377فارس970594267160جواهریاعظم تاجپیتا-کافا
1378فارس970475897528حجتیراحیلواتا
1379فارس970223148094حلاویسیده زهراپیتا-کافا
1380فارس970769046368حلاویسیده زهراپیتا-کافا
1381فارس971005007511خادم الحسینیطاهرهپیتا-واتا
1382فارس970836765983دینیاریستارهکافا
1383فارس970147718202دیلمیلیلاواتا-پیتا
1384فارس971790473599راحتعلی نقیواتا-پیتا
1385فارس970407119817رنجبرزهرهپیتا-واتا
1386فارس970986324594زراعتیطاهرهپیتا-کافا
1387فارس970348055629سجادیخدیجهپیتا
1388فارس970158223949صالحیحانیهپیتا
1389فارس970797874982صالحیزهراواتا-پیتا
1390فارس970668669392عباسیسحرواتا-پیتا
1391فارس970716351671عسکریحسینعلیپیتا
1392فارس970764092041عسکریزهراواتا-پیتا
1393فارس971194529161عسکریمحمدرضاپیتا-کافا
1394فارس970552655960عسکریمرجانواتا-کافا
1395فارس970241360191عسكریفاطمهکافا-پیتا
1396فارس970358037038فتحیساراکافا-پیتا
1397فارس971708905938فتحی حقیقیسجادپیتا
1398فارس971283131835کاراندیشمحمدپیتا
1399فارس970943398095کارگرزهرهپیتا-واتا
1400فارس971571510577کاظم حقیقیوحید رضاپیتا-کافا
1401فارس970005772235کشتکارساراپیتا-واتا
1402فارس970148521013گرامیشوکتپیتا-کافا
1403فارس970844063037محمدی نیاالهامواتا
1404فارس970866769703محمدی نیاسپیدهپیتا
1405فارس970902329360محمدی نیالیلاپیتا-واتا
1406فارس970283123441مرزبانملیكاپیتاشاتاواری 250 میلی گرم روزانه
1407فارس970403594761معماریانزهراپیتا-کافا
1408فارس971802380543موحدی نژادفرشیدواتا-پیتا
1409فارس970692610001نجاریمهشیدپیتا-واتا
1410فارس970471563149نعمانیالهامپیتا-واتا
1411فارس970666377973نعمانیالههکافا-پیتا
1412فارس970308054339هراتی علمداریزهراپیتا-واتا
1413فارس970346285241هندی زادهمریمواتا-پیتا
1414قزوین970910704044حسینیشکوهپیتا
1415قزوین970245113223میرمیرانمبارکهواتا-پیتا
1416قزوین970511192892ایران دوستمریمکافا-پیتا
1417قزوین971628259711بازیارصمدپیتا-کافا
1418قزوین970485583581جانزادهمیناپیتا-واتا
1419قزوین970978353021قافله باشیفاطمه ساداتپیتا-کافا
1420قزوین970426889374کمالیلیلاپیتا-کافا
1421قزوین971085812527میرمیرانمیرمحسنکافا-پیتا
1422قزوين970409339534خدابندهزينبپیتا-کافا
1423قزوین970599587194نیکجوکبریواتا
1424قم971703755118قادریعباسکافا-پیتا
1425قم971370963130میر تبارحاج سید محمدپیتا-واتا
1426كردستان970229490262گنجیشیواپیتا-کافا-
1427کردستان970255706792رستم زادهشهلاکافا-پیتا
1428کرمان970667821404پوربهزادسوزانپیتا-واتا
1429کرمان970431048465جعفریان لاهیجانینگینپیتا-واتا
1430كرمانشاه970444659588بیاتیشهلاکافا
1431کرمانشاه970071255338توحیدیمبیناپیتا-واتا
1432کرمانشاه971587503271توحیدیمجیبواتا
1433کرمانشاه970382748042درویشیدلارامواتا-پیتا
1434کرمانشاه970188246676عزیزیپرستوکافا
1435کرمانشاه970211545620عزیزیمهساواتا-پیتا
1436کرمانشاه970224036014نبی زادهفرزانهواتا-پیتا
1437گلستان970847384235افضلیسپیدهپیتا-کافا
1438گلستان971245525062بائیانعلیپیتا-واتا
1439گلستان970057102504شینیفاطمهواتا-کافا
1440گلستان970538762556فرحغزالهواتا-پیتا
1441گلستان970054725017مزیدیالههکافا-پیتا
1442گلستان971168451490معصوميسعيدپیتا
1443گلستان970336102024جرجانیآنیلاین دوره برای شما توصیه نمی شود
1444گلستان971247252971معصومیشکیبواتا-پیتا
1445گلستان970569670917معصومینوراواتا-پیتا
1446گلستان970352515861مهدویسهیلاکافا
1447گلستان971246948409وحیدفرحسینپیتا
1448گلستان970755631770احمدی لیوانیفرحنازپیتا
1449گلستان971274735104جرجانیرضاپیتا
1450گلستان970787115757شیخدل آرامپیتا-واتا
1451گلستان970094523940صالحینسرینپیتا
1452گلستان970249587791مودیافسونپیتا-واتا
1453گيلان970978976324تحریریعطیهواتا-پیتا
1454گيلان970868118218خلیلیمعصومهپیتا
1455گيلان970521500083دوستخواهسمیهپیتا-واتا
1456گيلان971480194145رضازادهجعفرکافا-واتا
1457گيلان971586207621سلطانی آزادمیلادپیتا-کافا
1458گيلان970034603168شادمندسولمازکافا
1459گيلان970958283528صدیقیآوااین دوره برای شما توصیه نمی شود
1460گيلان970090943115صدیقیسارااین دوره برای شما توصیه نمی شود
1461گيلان970275150699عظیمی رشتیآناهیتاپیتا
1462گيلان970898740328فرجامآمنهپیتا-کافا
1463گيلان970380247299کفایت یوسفیصدیقهپیتا-کافا
1464گيلان970397557335کفایت یوسفیکبریکافا
1465گيلان970558884081کیاءکبریپیتا-واتا
1466گيلان970621502861گرمشيمريمپیتا-واتا
1467گيلان970282014051مهرابيهبهنوشپیتا-واتا
1468گيلان970821833632نعمت زادهدیبااین دوره برای شما توصیه نمی شود
1469گيلان970968660040نعیم اساالهامکافا-واتا
1470گيلان970012120497نوارىسودابهپیتا-کافا
1471گیلان970319186407ابراهیمیمعصومهپیتا-کافا
1472گیلان970075886470اسمعیل زادهسحرکافا-پیتا
1473گیلان971719599387آتشیمازیارکافا-پیتا
1474گیلان970832645655برودتییاسمنپیتا
1475گیلان970225933319پرخیهشقایقپیتا-واتا
1476گیلان970291490069جعفریزهراکافا
1477گیلان970380256789جفرودیانمریمپیتا-واتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1478گیلان971743953755جم ساجمشیدکافا-پیتا
1479گیلان970233096771جمشیدپیمیناکافا
1480گیلان970597653765حبیبیان فردمهنازپیتا-کافا
1481گیلان970447846749حجتمهینپیتا-کافا
1482گیلان971068912291حسینیسید سعیدکافا
1483گیلان970519364269حقگوآمنهواتا-کافا
1484گیلان970784315767زارع بهمبریگلبانوپیتا-کافا
1485گیلان970954298636قاسمی نژادرویاپیتا-کافامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1486گیلان970154481882قوی قلبمریوپیتا-کافا
1487گیلان970622751343کفیلی کسماییفریدهواتا-پیتا
1488گیلان970677796057مسعودعوضملیحهواتا-کافا
1489گیلان970155851986منافیفریمهرپیتا
1490گیلان970994636131موسوینداواتا
1491گیلان970167572265مویدقائدیساراکافا-پیتا
1492گیلان970463079021روشنیگیتاواتا-پیتا-
1493گیلان970373074181امام چاهیهلیاواتا-پیتا-
1494گیلان970454048441انوری رودپشتشرارهکافا-پیتا-
1495گیلان970004417714ایمانیارزوکافا-پیتا-
1496گیلان970150780645ایمانییاسمنواتا-
1497گیلان971948369901پیرمحمدیعلیپیتا-کافا-
1498گیلان970395565282جعفریگیلداواتا-کافا-
1499گیلان970847026123خرسندفرسولمازکافا-
1500گیلان970190500048زمینیزهراکافا-واتا-
1501گیلان970146531921سرخی رززهراکافا-پیتا-
1502گیلان970710482345صمدیانیلداپیتا-واتا-
1503گیلان970197859919موسوی پورسیده معصومهپیتا-واتا-
1504گیلان970250934079نیکویپونهپیتا-
1505گیلان970106357890یزدانیرویاکافا-پیتا-
1506گیلان970618182024علی مرادینریمانکافا-واتا
1507گیلان970867574699باقریمریمپیتا-واتا
1508گیلان970563034416گل امینیسناپیتا-کافا
1509گیلان970956127810مرادیراحلهواتا-پیتا
1510گیلان971153662101ابراهیمی فردانوشواتا
1511گیلان970362444380ابراهیم زادهمعصومهواتا
1512گیلان970200600693اجلقى زادهمهساپیتا-واتا
1513گیلان970800663704احمد پورربابپیتا
1514گیلان970973618656احمدپورمریمواتا-پیتا
1515گیلان971970390301احمدیفرشیدکافا-پیتا
1516گیلان970216035521احمدیمریمواتا-کافا
1517گیلان970175725336احمدیالهامپیتا-واتا
1518گیلان970697662195ازرم سیرتلحیاپیتا
1519گیلان970901835843اسدنیاپریساکافا
1520گیلان970638984710اسدنیادنیاواتا-پیتا
1521گیلان970145281507اقابزرگینیر هکافا-پیتا
1522گیلان970412739334امان الهیمیتراپیتا-کافا
1523گیلان970589048467امانیروشنککافا-واتا
1524گیلان970332247881امانیفاطمهپیتا-واتا
1525گیلان970661619436امانیمعصومهکافا-پیتا
1526گیلان970271531611امیدوارروشنکواتا-کافا
1527گیلان970698288578انصاریافسانهپیتا-کافا
1528گیلان970743881961ایلخانیشیرینکافا-واتا
1529گیلان970591159837ایمانی روشنقسیماواتا-پیتا
1530گیلان970825674981ایلبیگى اصلىسحرواتا
1531گیلان970811661013آبروشآناهیتاکافا
1532گیلان970065271529آبشاریرزاپیتاروزی 3 لیوان شیر بخورند
1533گیلان970137341243آذربینمهدیسواتا-پیتا
1534گیلان970186190140بابازادهصفاواتا-کافا
1535گیلان970717218207بابایینداپیتا
1536گیلان970700011282باقرپوریاسمنپیتا-واتا
1537گیلان971557531425باقری حوتمحسنپیتا-کافا
1538گیلان970325190688بحریشهلاکافا-پیتا
1539گیلان971187710054بخشیسعادتپیتا-کافا
1540گیلان970901690371بخشی سلیمیفائقهکافا-پیتا
1541گیلان970342257833بخشی معافیمریمواتا-پیتا
1542گیلان970466140023برقیفرزانهواتا-پیتا
1543گیلان970680409909بروشکمهین الساداتکافا-پیتا
1544گیلان970482295886بزرگیمعصومهکافا
1545گیلان971278283542بلوکانیشاهینپیتا-کافا
1546گیلان970437134759بلوکانیشهرزادپیتا-واتا
1547گیلان970375140434بندهسمیهکافا-پیتا
1548گیلان971590444266بهبودینریمانکافا-واتا
1549گیلان971071251142بیاوارپژهانپیتا
1550گیلان970981521954بیداررقیهکافا-واتا
1551گیلان970050812161بیداردلمریمپیتامصرف انگور و کشمش محدود شود
1552گیلان970547636972پرساییسونیاواتا-پیتا
1553گیلان970989708415پرمونجمیلهپیتا-کافا
1554گیلان970506522894پرورش خواهمیتراواتا-پیتا
1555گیلان970259774626پشندیالهامپیتا-واتا
1556گیلان970098367183پوراسداللهیمژگانواتا-پیتا
1557گیلان970112520498پوربخشیمهریواتا-پیتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1558گیلان970891494206پورطهماسیساراپیتا-واتا
1559گیلان970303485818پورمرادیبهارهپیتا
1560گیلان970616755338پوریاریفریدهکافا
1561گیلان970619513693پویا صفتشهنازواتا-پیتا
1562گیلان971559252365تحریریعبدالهپیتا-واتا
1563گیلان970006693886تحویلدار بزرگاعظمپیتا
1564گیلان970575570881ثامنیافسانهکافا
1565گیلان970089254111ثنایینازنینواتا-پیتا
1566گیلان970929491330جزایریمیناواتا-پیتا
1567گیلان970101607727جعفرزادهمهساکافا
1568گیلان970235124350جعفریآزادهواتا-پیتا
1569گیلان970186583201جعفریسمیهپیتا-واتا
1570گیلان971452983303جعفریصدراواتا-کافا
1571گیلان970309356107جم ساشهرزادواتا-پیتا
1572گیلان970892673877جمالیزهراپیتا-کافا
1573گیلان970047986501جوادی نژادشیداپیتا-واتا
1574گیلان970702872371چایی چی منصوربهارکپیتا-کافا
1575گیلان970396103588حاجعلی عراقیزهراپیتا-کافا
1576گیلان971258608642حسین زادهحمیدرضاکافا-واتا
1577گیلان970121685282حسینیسانازپیتا
1578گیلان970182137192حسینیفدراکافا
1579گیلان970277705657حمامی شیرزیهاجرپیتا
1580گیلان970936803566حیدریفاطمهپیتا-واتا
1581گیلان970190700389خاکبازکیاندختواتا-پیتا
1582گیلان970916887941خالقیمهنازپیتا-کافا
1583گیلان970348649671خداپناهطیبهپیتا-واتا
1584گیلان970449515965خداپناهنگارپیتا-واتا
1585گیلان970992539921خسته بندنساءپیتا-واتا
1586گیلان970179016606خطیبمهساواتا-کافاهر سه روز 3 قاشق پلو 20 گرم مرغ آب پز
1587گیلان970377548847خوجینیسیماواتا-پیتا
1588گیلان970573400690خوجینیانمیناکافا
1589گیلان970539155232خورشیدیمریمپیتا-واتامواد شیرین کمتر مصرف کنند
1590گیلان970340386635دانشلیلاکافا-واتا
1591گیلان970298689281دانشنسیمپیتا
1592گیلان970488128696داودی ابکنارعاطفهپیتا-کافا
1593گیلان970708533395دباشی زادهناهیدپیتا-کافا
1594گیلان970441467975درویش نژادمرجانکافا-واتا
1595گیلان971170235146دلسوز بحریپیامپیتا
1596گیلان970413550884دلسوز بحریشهلاپیتا-واتا
1597گیلان970369090950دلسوزبحریمیتراکافا-واتا
1598گیلان970339267001دیبابهارکپیتا-کافا
1599گیلان971574431307دیدارعباسپیتا-کافا
1600گیلان970952247942دیدارنیلوفرکافا-پیتا
1601گیلان970058617789دیباسُرورکافا-پیتا
1602گیلان970056267958ذاکریزرین تاجکافا
1603گیلان970011186051ذاکریمهینپیتا
1604گیلان970534066988ذوالفقاریاکرمکافا-پیتا
1605گیلان970226806811رادساراپیتا
1606گیلان970182416925رازبانشبنمواتا-کافا
1607گیلان970226261363راست کردارصدیقهکافا
1608گیلان970235014201ربیعیشبنمکافا-پیتا
1609گیلان970785878703رجبى مقدمسحرواتا-پیتا
1610گیلان970352666543رزمخواهزیباکافا-پیتا
1611گیلان970669926345رضاپورمریمواتا-پیتا
1612گیلان970158757005رضادوستشقایقکافا
1613گیلان971911090686رضادوستفرهادواتا-پیتا
1614گیلان970905406288رضانژادحوریپیتا
1615گیلان970179560679رضوانهانیهپیتا-واتا
1616گیلان970946383785رفیع پورگیتىپیتا-کافا
1617گیلان970278392302رفیعی فلاح آبادیپروانهپیتا-واتا
1618گیلان970932865379رمضانی زارعسحرپیتا-واتا
1619گیلان970013087891روشنمریمپیتا-کافا
1620گیلان970282603574رهبرصادقیحمیدهپیتا
1621گیلان971340270078زارع بهمبریاسماعیلپیتا
1622گیلان970373671575زارع بهمبریپروانهپیتا-واتا
1623گیلان970622776852زارع بهمبریشهلاکافا-پیتا
1624گیلان970142803342زیكساریفروغکافا
1625گیلان970878575497سالاریزینبکافا-پیتا
1626گیلان970347163286سالاریطاهرهواتا
1627گیلان971687810088سالارینادرکافا-پیتا
1628گیلان970864808195سبزیكبراکافا-واتا
1629گیلان970930392825سپندارصدیقهواتا-پیتا
1630گیلان971454096569ستار ارجمندیهومنپیتا-کافا
1631گیلان970873860043سعادتسارهکافا-پیتا
1632گیلان970848882488سعادت خواهسمیهپیتا-واتاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز هر یک روز در میان 1 لیوان شیر ولرم کم چرب
1633گیلان9709205206سهراب گرجیسمیراپیتا
1634گیلان970777502440سیدینسیده زهراپیتا
1635گیلان970858487774سیفشکیباپیتا
1636گیلان970721568829سیفلیلاواتا-کافایوگا توصیه می شود
1637گیلان970606681264شاهین شالکوهیفروزانپیتا-واتا
1638گیلان970488218694شدیدیفریدهکافا-پیتا
1639گیلان970451922091شریفیالنازکافا
1640گیلان970842344190شریفینسرینواتا
1641گیلان970381863197شعبانى مطلقپیمانهکافا-پیتا
1642گیلان970722989635شفیع پورسیده معصومهپیتا-واتا
1643گیلان971090355784شکوریانمجیدپیتا-کافا
1644گیلان970796593428شنگرف فامجمیلهاین دوره برای شما توصیه نمی شودبدون تایید پزشک معالج وارد دوره نشوند
1645گیلان970772406292شیخ محبوبیمریمپیتا-کافا
1646گیلان970791440162شیخ محبوبیمهریاپیتا-کافا
1647گیلان970141996771شیخ محمد زادهپرنیانپیتا-واتا
1648گیلان971417332817شیخستانیعلیرضااین دوره برای شما توصیه نمی شود
1649گیلان970798439726شیرازیسانازپیتا-واتا
1650گیلان970037840737صفریفرشتهپیتا
1651گیلان970095445135صمد پوررویواتا-پیتا
1652گیلان970368342327صیاد علیجانیماریاپیتا
1653گیلان970438593470صیادزادساحرهپیتا-واتا
1654گیلان970888572360طاعتیمژگانپیتا-واتا
1655گیلان970768011268طلسچی یکتاسحرپیتا-کافا
1656گیلان970073122570ظهیریپروانهپیتا-واتا
1657گیلان970932976562عبدیمریمپیتا
1658گیلان970454923138عرفینازنینکافا-واتا
1659گیلان970809742222عطاردکیمباواتا
1660گیلان971817641422علیاریمازیارواتا
1661گیلان970056889737علیان فرزهرهکافا-واتاآشواگاندها 250 میلی گرم روزانه
1662گیلان970388740191غلامپور گلشنىفاطمهپیتا
1663گیلان970999902381غلامی پور خواچکینیامنهپیتا-کافا
1664گیلان970561950045غلامی پورمقدماعظمواتا-پیتا
1665گیلان970045983845فدائینیلوفرپیتا-کافا
1666گیلان970419161136فرارادآزیتاپیتا-واتا
1667گیلان970032732069فرارادبهنازپیتا-واتاگندم مصرف نکنند
1668گیلان970023821471فراهانیشیماپیتا-واتا
1669گیلان970445927937فرخندهزهرا سادات فرشتهپیتا-کافا
1670گیلان970025077689فرهی اصلیپرواواتا-پیتا
1671گیلان970763178831فكوریمریمکافا-پیتا
1672گیلان970881385033فلاحژیلاپیتا
1673گیلان970067339546فنائیآتناواتا-کافا
1674گیلان970430253171فنائیفاطمهواتا-پیتا
1675گیلان970449497641فیكوهىفاریاپیتا
1676گیلان970828026806قاسمیمریمپیتا-کافا
1677گیلان970910991290قدم خیریزهراواتا-پیتا
1678گیلان970148431650قدیریانسیمینپیتا
1679گیلان971088765209قربان پوربیژنکافا-پیتا
1680گیلان970962745654قربانیپرستوپیتا-واتا
1681گیلان970556732481قطب زادهمهرانهواتا-پیتا
1682گیلان970079582091قلی زادهمهریواتا-پیتا
1683گیلان970310859305قمریمیتراواتا-کافا
1684گیلان970571460571قنبرنژادلالهپیتا-واتا
1685گیلان970148290021کاظمیمانداناپیتا-واتا
1686گیلان970786321867کاظمی مقدمریحانپیتا-کافا
1687گیلان970699132698کشاورزمریم بانوواتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1688گیلان970266860891کفیلینداواتا-پیتا
1689گیلان970950863556کیوان مهرفهیمهپیتا
1690گیلان970901663721گل آورالهامواتا-پیتا
1691گیلان970516319932گلچینرویاپیتا-واتا
1692گیلان970359303104گودرزوند چگینیافسانهواتا-پیتا
1693گیلان971243197924لاهوریمجیدپیتا-کافا
1694گیلان971736860756لاهوریمحمدپیتا-کافا
1695گیلان970495432777لاهوریمریمواتا-پیتا
1696گیلان970871003041لطفی مقدمفاطمهپیتا-کافا
1697گیلان970800423906لطفی نقدمزهراکافا
1698گیلان970337869660محمدی مندجینفرحنازکافا
1699گیلان970790873163مدللفریباکافا-پیتا
1700گیلان971097004131مرتضویجمالکافا-پیتا
1701گیلان970103056560مسافرنرگسواتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1702گیلان970897457597مسعودعوضلطیفهپیتا-واتا
1703گیلان970358155585مشعوف پور باقریفاطمهکافا-پیتا
1704گیلان970148718918مشعوفیبنفشهپیتا-کافا
1705گیلان971706314411مشعوفی پورباقریمحمودپیتا
1706گیلان970941016053مشیریماریاواتا-پیتا
1707گیلان971062647839مقدممحمدرضاواتا-پیتا
1708گیلان970463588456مقدممهدیهکافا-پیتا
1709گیلان971771923773منافیفرهادپیتا-کافا
1710گیلان970974990265منعم جوزهراواتا
1711گیلان970823247110موسوی اطهریسیده فهیمهپیتا-کافا
1712گیلان971332363663مهدی پورسید حمیدکافا-پیتا
1713گیلان970138955274مهدىالهامواتا-کافا
1714گیلان970981161298مهرابیانمنیرهواتا-پیتاگندم مصرف نکنند
1715گیلان970744737095مهرابیمهساواتا-پیتا
1716گیلان970800215147مهربانعشرتپیتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1717گیلان970993820225مهرپورکیمیاپیتا-کافا
1718گیلان970205256705مهرگاناعظمپیتا-واتاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز
1719گیلان970105648690مهریالهامواتا-پیتا
1720گیلان971051270698مهریاورنگپیتا-کافا
1721گیلان970334314056مهریسهیلاکافا-واتا
1722گیلان970781223583میر عبدلعظیم زادهزهراکافا-پیتا
1723گیلان970540095745میریسیده فاطمهکافا-پیتا
1724گیلان970097434149میکاییلیفاطمهپیتا
1725گیلان970838725951ناصرشریفپگاهواتا-پیتا
1726گیلان970428996841نبویمریمپیتا-کافا
1727گیلان970383292551نجاتیزهراپیتا
1728گیلان970556368047نخستینسمیهکافا
1729گیلان970926246633ندیمیسمیهپیتا
1730گیلان971278032739نصرتیانسجادپیتا
1731گیلان970179203925نعمتیمیناکافا-پیتا
1732گیلان970076544174نعمتیمینوپیتا-کافا
1733گیلان970422216249نعیمیسمیهپیتا-کافا
1734گیلان970568567914نوشاددلزهراواتا-پیتا
1735گیلان970822597454نویدیمریمپیتا-واتاهر سه روز یکبار 50 گرم پلو 20 گرم مرغ اب پز
1736گیلان970432716679نویدیمعصومهپیتا-واتا
1737گیلان970764210549نویدی تملیزیورپیتا
1738گیلان970980151975نیک روانلیداواتا-پیتا
1739گیلان970729294079نیکویپونهپیتا
1740گیلان970382936373نیك نژادنداکافا-واتا
1741گیلان970057190925ورتاجگویاپیتا-واتا
1742گیلان970498537799وظیفه شناسزهراواتا-پیتا
1743گیلان971397048262ولی زاده تروجنیاحمدپیتا-کافا
1744گیلان970511420054هادی زادهحسنپیتا-کافا
1745گیلان970512480357هادی زادهمحمدپیتا
1746گیلان970239631291هادیانیپریساواتا-پیتا
1747گیلان971305392931همتیعلیرضاپیتا
1748گیلان970224330560هنرجوئیآزادهواتا
1749گیلان970240663937هوشیارسارهپیتا-واتا
1750گیلان970199006167یزدانیبیتاپیتا-کافا
1751گیلان970229153506یعقوبیرویاواتا-کافا
1752گیلان970031455370یوسفی مقدممریمپیتا-واتا
1753گیلان970529973441یعقوبىمهینکافا-پیتا
1754لرستان970506884765اسحاقینداکافا-واتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1755لرستان970650451760آلوییفاطمهپیتا-واتا
1756لرستان970545882451سایرسیماواتا-پیتا
1757لرستان970940929419یوسفیانگیتاواتا
1758لرستان970117701424اسدیافسونپیتا-واتا-
1759لرستان970735649148گودرزیرعناکافا-واتا-
1760لرستان970965879501گودرزیلیلاواتا-پیتا-
1761لرستان970963918667گودرزیسمیراپیتا-واتا
1762لرستان970750205266منتطریمریمکافا
1763لرستان970752681165مرادیبهارواتا-پیتا-
1764لرستان970509343944مرادیمعصومهواتا-پیتا-
1765لرستان971974554753رزم اراسیامککافا-پیتا
1766لرستان970708138131زارعیریحانهپیتا-واتا
1767لرستان970998233094قاسمی زادهمریمپیتا-واتا
1768لرستان971613160963یاسمیعلیپیتا-واتا
1769مازندران970888854563احمدی رادزهرهپیتا-کافا
1770مازندران970768093243حیدریهانیهپیتا-واتا
1771مازندران970745414490تقوائینداپیتا
1772مازندران970708936761جلیلیارزوپیتا
1773مازندران970177649771جمال زادهمهتاواتا-پیتا
1774مازندران970702075795جمالی حصاریپرنیانپیتا-واتا
1775مازندران970875218401جمشیدیلیلاپیتا
1776مازندران970426196011جنابى شلمانىروياکافا-پیتا
1777مازندران971264216663جوادیمحمدرضاپیتا-واتا
1778مازندران970199067051حاتمیسمیراکافا
1779مازندران970046151965حسین زادهمحدثهواتا-پیتا
1780مازندران970177107012دهشالیسلماپیتا
1781مازندران970666698096شاه منصوریانزهراپیتا-کافا
1782مازندران970081867360شاه منصوریانشکوفهواتا-کافا
1783مازندران970040845931صادق زادهتانیاواتا-پیتا
1784مازندران970211271762ظلیمروهکافا-پیتا
1785مازندران970895943101فيضيفرشتهکافا-پیتا
1786مازندران970450243644مشرفیثمرهپیتا
1787مازندران970872485760مشرفیسانازپیتا-واتا
1788مازندران970668900262همتیمحبوبهپیتا-واتا
1789مازندران970246051738فتاحیانپریوشپیتا-کافا
1790مازندران970857934986فتاحیانصدیقهواتا-پیتا
1791مازندران970054175475اسدىشهینپیتا-کافاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز
1792مازندران971632531658بهرامیرضاپیتا-
1793مازندران970633784199بهروزصفوراپیتا-
1794مازندران970593074379ثاقبحمیراپیتا-واتا-
1795مازندران970753624921ذاکرربابهپیتا-کافا-
1796مازندران970104825504فاطمی چتنسیده مرضیهپیتا-واتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1797مازندران970381322410فتاحیانمرضیهواتا-پیتاکنجال هفته ایی دو روز
1798مازندران971192597774کرامتیصالحاین دوره برای شما توصیه نمی شود-
1799مازندران971530885295محمدیناصرکافا-پیتا-
1800مازندران970616658149معماریانسحرواتا-پیتا-
1801مازندران970642667458اثاری مقدمربابهپیتا-واتا
1802مازندران970439834591احدی دولقمیناکافا-پیتا
1803مازندران970618237781احمدنیارویاکافا
1804مازندران970471059358احمدنیامعصومهواتا-کافا
1805مازندران970353188492احمدیآزادهپیتا-کافا
1806مازندران971496194960اذانیحسینپیتا-کافاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز
1807مازندران970259681941اسدالله تویسرکانیفرنوشواتا-پیتا
1808مازندران971069575884اسدیامیرپیتا
1809مازندران970566828868اسلامیاکرمپیتا
1810مازندران971808906982اکبریامیرکافا
1811مازندران970762057497اکبریراضیهکافا-واتا
1812مازندران970288393587اکبریسیده زلیخاکافا-واتاهر سه روز سه قاشق پلو 20 گرم مرغ اب پز
1813مازندران970911454926اكبرىفاطمهکافا-پیتا
1814مازندران970937922587امیریفائزهواتا-پیتا
1815مازندران970025340883امیری رودیفاطمهواتا-پیتا
1816مازندران970242719984ایوبیخدیجهواتا-پیتا
1817مازندران970161706488باباخانیفرشتهپیتا-واتا
1818مازندران970237629640بابازادهناهیدواتا-پیتامصرف خرما و عسل کاهش یابد
1819مازندران970606360901باقریهداواتا-کافا
1820مازندران970107458397بحریبنت الهدیواتا-پیتا
1821مازندران970921920528بحریمریمکافا-پیتا
1822مازندران970919501093بلاسیعلیپیتا-کافا
1823مازندران970381442588بهشتیلیداپیتا
1824مازندران970520041289پاچیهاجرپیتا-واتا
1825مازندران971000767833پارساخشایارپیتا-کافا
1826مازندران971630411553پرورش زادهمرتضیپیتا
1827مازندران970622466545پورابراهیمآسیهپیتا
1828مازندران970947641236پورمقدمخدیجهپیتا-کافا
1829مازندران970235593957پیله ورسودابهپیتا-کافا
1830مازندران970037258895جزینانی نژادنرگسپیتا-واتا
1831مازندران970495598496جعفریانمهرنوشکافا-پیتا
1832مازندران971768918279جهانشاهیبنیامینکافا-پیتا
1833مازندران970076963374حاتمیانطاهرهکافا
1834مازندران970392922901حبیبیلالهواتا-پیتا
1835مازندران970510718754حس زاده مجاوریخدیجهکافا
1836مازندران970032707808حسینیهماکافا
1837مازندران970719471859حقیقیالههپیتا
1838مازندران970457846665داروئیشاهدپیتا-واتا
1839مازندران970594752912درویشنیوشاپیتا-کافا
1840مازندران971194857545ذوقیرضاپیتا-کافا
1841مازندران970328173441رحمتیسمانهپیتا-واتا
1842مازندران970949599323روحی بخشنازیلاپیتا-واتا
1843مازندران970815299225رهبریعزیزهپیتا-کافا
1844مازندران970644508001سبحانینرجسکافا-واتا
1845مازندران971309976948سپهریمحمد امینپیتا
1846مازندران970008979367سعادتمندزهراپیتا-کافاهر سه روز 3 قاشق پلو 20 گرم مرغ آب پز
1847مازندران970714271425سنجیدهفخرتاجپیتا-واتا
1848مازندران970240680107شاه منصوریانرقیهواتا-پیتا
1849مازندران970718810602شایگاندرهواتا-پیتا
1850مازندران970467855835شایگاننگینپیتا
1851مازندران971854517826شکوریصادقپیتا-کافا
1852مازندران971420995241صمیمیمحمد رضاپیتا-کافا
1853مازندران970767981665علی پورمریمواتا-پیتا
1854مازندران970265673700عنایتیازادهپیتا-واتا
1855مازندران970340475216غلامیآزیتاپیتا-واتا
1856مازندران970674510507فتاحیانزهراپیتا
1857مازندران971314112723فردوسهادیپیتا-کافا
1858مازندران970502150028قادریپریاواتا
1859مازندران970594032344قلینژادفاطمهکافا-واتا
1860مازندران970825594461قلیییپروانهکافا
1861مازندران970126837229قنبر هراتیمعصومهپیتا-واتا
1862مازندران970339701419قنبرپورشیواواتا-پیتا
1863مازندران970863712548قنبرهراتیفاطمهپیتا-کافا
1864مازندران970933080657قنبریمریمپیتا-کافا
1865مازندران970907924932کامیابنغمهپیتا-کافا
1866مازندران970812610332کاوهفریباپیتا-کافا
1867مازندران970409703013کرامتیمهلاپیتا
1868مازندران970445223321کلانتریانسیده شیواواتا-پیتا
1869مازندران970259756027کمونهسیده زهراپیتا-کافا
1870مازندران970898636001کوهستانیزهراپیتا-واتا
1871مازندران970237950564کهنساراپیتا
1872مازندران970796717556كركاس زینعلىفرنگیسپیتا
1873مازندران970284118891گرجیخدیجهپیتا
1874مازندران970292744441گرجیمرضیهواتا-پیتا
1875مازندران971009972370گنجیمجیدکافا-پیتا
1876مازندران970180734866لطافترقیهپیتا-واتا
1877مازندران970585833796محمد رضا بیکینازنیناین دوره برای شما توصیه نمی شود
1878مازندران970703380096محمدیزینبپیتا
1879مازندران970355027255محمدیسمیراکافا-پیتا
1880مازندران970328546050محمدیانهاجرپیتا
1881مازندران971477689547محمودثانیبهمنکافا
1882مازندران970865450007مرادبخشمهینپیتا-واتا
1883مازندران970404502159مرغوبفاطمهپیتا-واتا
1884مازندران970338151899مستوفیلوناپیتا-کافا
1885مازندران970791998930مستوفی پورهاجر(تینا)واتا-پیتا
1886مازندران970448939813مصدقرقیهکافا
1887مازندران970865753071معافی مدنیسمیه ساداتکافا
1888مازندران970054276599مقصودىماریاپیتا-واتا
1889مازندران970373591299ملاییزهراپیتا-واتا
1890مازندران970507771304منوچهرینازیلاکافا
1891مازندران970723717530مهدویمریمپیتا
1892مازندران970953326097میربابائیستارهپیتا-کافا
1893مازندران971391710551میناییرضاکافا-پیتا
1894مازندران970541848121میرزاامرجیسمانهکافا-پیتا
1895مازندران970497764594نژادمقدممعصومهکافا-پیتا
1896مازندران971391194597نژادیبهزادپیتا-کافا
1897مازندران970356903016نژادیساراکافا-واتا
1898مازندران970295206989نژادیسحرکافا-واتا
1899مازندران970883301955نظری زادهشمسیواتا-کافا
1900مازندران970824917370نعیماییسمیراواتا-پیتا
1901مازندران970106799260نوری قوزلومنیژهکافا-پیتا
1902مازندران971663515506نوریانهومنپیتا-کافا
1903مازندران970913002086هراتیحلیمهپیتا-واتا
1904مازندران970551331962هرسیج ثانیفاطمهپیتا-واتا
1905مازندران970163996832یوسفیآزیتاکافا-واتا
1906مازندران970198041690یوسفیزینبپیتا-واتا
1907مازندران970377161752یونسیانشهنازپیتاهر سه روز یکبار 3 قاشق غذاخوری پلو به علاوه 20 گرم مرغ آب پز
1908مرکزی970906651171احتیاط کارساراپیتا-واتا
1909مركزي970837238854اسحاقیزهراپیتا
1910مرکزی970579900763بیاوارپونهپیتا
1911مرکزی970391731984جهاندیدهمعصومهواتا-کافا
1912همدان971640973756سماواتامیرحسینکافا-پیتاکنجال دو روز در هفته
1913همدان971143583756سماواتامیرحسینپیتا-کافا
1914همدان970825594809غلامیسیمینپیتا
1915همدان970147014732غلامیمرجانواتا-پیتا
1916همدان970723576902غلامىشیرینپیتا
1917همدان971612308966نورخمامیپیوندپیتا
1918همدان970006818275هیزجیمعصومهپیتا
1919هرمزگان970220998477امینی لاریبتولپیتا-کافا
1920هرمزگان970122522002باوفاالهامکافا-پیتا
1921هرمزگان971859283212بنی هاشمیسید رضاپیتا-کافا
1922هرمزگان970628158485شیخ نصیریآلالهواتا-کافا
1923هرمزگان970263957307غلامینازنینپیتا-کافا
1924هرمزگان971742879924دهقانی راوسهیلکافا-پیتا
1925هرمزگان970412742565شجاعیفائزهپیتا-کافا
1926هرمزگان970443652171صمیمیالهامواتا-پیتا
1927هرمزگان971096976851محمدزادهصالحکافا
1928يزد970638043385دهقانیپردیسواتا-پیتا
1929یزد970506898130شهابیآناهیتاواتا-پیتا